Kvalita vody vytékající z kanalizace do Návesního rybníka neodpovídá normám

Město Slatiňany má vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výustí V1, V2 a V3 jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Kunčí do Návesního rybníku ze dne 18. 10. 2010.

V povolení má mimo jiné následující podmínku: „Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, budou v místě na výustích kanalizace V1, V2 a V3 (odběrné místo na výustích do vod povrchových) sledovány ukazatele znečištění CHSKCr, BSK5, NL. Jedná se o 2 hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Výsledky rozborů budou přehledně uchovány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací a v deštivém období. Četnost sledování je 2 x ročně (tj. 1 x za 6 měsíců).

Vzorky město Slatiňany provádí, ale bohužel na výusti V1 neodpovídá vodoprávním limitům a proto se město rozhodlo zjistit proč vodoprávním limitům neodpovídá. Město musí pak nechat udělat vždy nové vzorky a stojí to další peníze.

(Eva Esserová, Investiční technik, Městský úřad Slatiňany)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.