Memorandum o partnerství a spolupráci

při systémovém řešení odpadového hospodářství město Slatiňany uzavřené dle ust. 1746 odst. 2 z. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřené mezi

Město Slatiňany
Se sídlem: T.G, Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
IČO: 00270920
Zastoupené: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou
(dále také jen „Město“)

a

Elektrárny Opatovice, a.s.
Se sídlem: Opatovice nad Labem — Pardubice 2, PSČ: 532 13
IČO: 28800621
Zastoupená: Ing. Davidem Onderkern, předsedou představenstva a Mgr. Romanou Zadrobílkovou, členem představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2940
(dále také jen „EOP“)

a

3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Se sídlem: Pražská 132 1/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
Zastoupená: Ing. Alešem Hamplem a Ing. Radimem Kotlářem jednateli
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 19775
(dále také jen „AVE“)
dále také jednotlivě označeni jako „účastník memoranda“ a společně jako „účastníci memoranda“.

Preambule

1. EOP vlastní a provozuje elektrárnu v Opatovicích nad Labem, která je významným výrobním zdrojem elektrické a tepelné energie. EOP je nejvýznamnějším výrobcem a distributorem tepla a teplé vody v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

2. Město je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) původcem a zároveň vlastníkem odpadů, a to od okamžiku, kdy nepodnikající fyzické osoby a ostatní účastníci obecního systému odpad odloží na místě k tornu určeném.

3. AVE zajišťuje svoz, dotřídění a následné odstranění odpadů na celém území České republiky mimo jiné na území Města a stává se tak následným vlastnĺkem odpadů s původem jejich vzniku na území Města. AVE se zároveň zabývá službami, které napomáhají ochraně životního prostředí jako je biodegradace, výroba dřevní Štěpky či recyklátu, ale také energetické využití odpadu. Pro zajištění uvedených činností disponuje moderní technikou a dostatečným zázemím.

4. Účastníci memoranda deklarují tímto memorandem společný zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na území Města včetně naplnění závazků a cílů národního
i krajského plánu odpadového hospodářství zejména v oblasti komunálních odpadů aiim podobných odpadů, jako např.:
• Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků a věcí.
• Kvalitní recyklace a jiné maximální využití vhodných odpadů.
• Omezení skládkování odpadů z území Města.
• Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství ve Městě.

5. Účastníci memoranda deklarují podporu a společný zájem na přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů a podobně vhodných odpadů na území Pardubického kraje v lokalitě opatovické elektrárny (dále také Jen „záměr“). V této souvislosti se účastníci memoranda zavazují v rámci svých kompetencí a možností poskytovat vstřícnou součinnost směřující k realizaci výše uvedeného záměru.

6. Za účelem realizace záměru EOP plánuje investici do vybudování zařízení na energetické využití zbytkových komunálních odpadů, tzn. složek komunálních odpadů, které nebude možné recyklovat a vzhledem kjejich energetickému potenciálu ani skládkovat, (dále Jen „ZEVO“) v lokalitě opatovické elektrárny na pozemcích ve vlastnictví EOP s uvažovaným uvedením do provozu nejdříve v roce 2028. Energetické využívání odpadu s výrobou tepla a elektřiny tak bude možno navázat na existující infrastrukturu teplárny.

7. Vybudováním ZEVO vznikne pro obyvatele Města další významná alternativa ve způsobu nakládání s těmito zbytkovými komunálními odpady a pro AVE další možnost jak napomoci ke zlepšení životního prostředí prostřednictvím energetického využití těchto odpadů. Za předpokladu ekonomické výhodnosti tak Město, Jako původce a AVE, jako následný vlastník odpadu počítá s energetickým využitím zbytkových komunálních odpadů a podobně vhodných odpadů, jejichž původ je na území Města, v ZEVO, a to v předpokládaném množství 700,12 t odpadů ročně.

II. Předmět partnerství

1. Předmětem tohoto memoranda je vzájemná podpora, partnerská spolupráce účastníků memoranda a pravidelné vzájemné informování o aktuálním stavu příprav projektu ZEVO.

2. Účastnící memoranda se dohodli na:
• Celkové podpoře záměru navenek,
• pravidelné vzájemné informovanosti o aktuálním stavu příprav projektu ZEVO,
• na vzájemné výměně podnětů, které povedou k efektivnějšímu nakládání s odpady v rámci systému odpadového hospodářství Města.

III. Doba trvání partnerství

Partnerství tímto memorandem založené se sjednává na dobu neurčitou

IV. Závěrečná ustanovení

1. Toto memorandum je projevem souhlasné vůle jeho účastníků a vychází z principu výhodnosti vzájemné podpory a spolupráce.

2. Případné změny a doplnění tohoto memoranda musí být vypracovány písemně, a to formou číslovaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí tohoto memoranda a vstupují v platnost dnem podpisu jeho účastníků.

3. Toto Memorandum představuje pouze prohlášení o záměru a nevytváří žádné závazné povinnosti žádného z účastníků memoranda uzavřít v budoucnu jakoukoliv jinou smlouvu či memorandum.

4. Účastnící memoranda prohlašují, že toto memorandum představuje právní jednání, které bylo z jejich strany učiněno svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

5. Toto memorandum se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý jeho účastník obdrží jeden originál.

6. Uzavření tohoto memoranda bylo schváleno na dne usnesením č. ____

Podpisy:

Elektrárny Opatovice, a.s. Město
V Opatovicích nad Labem dne: V dne:
Ing. David Onderek
předseda představenstva Elektrárny Opatovice, a.s.
Mgr. Romana Zadrobílková člen představenstva
Elektrárny Opatovice, a.s.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
V Praze dne:
Ing. Aleš Hampl jednatel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o
Ing. Radim Kotlář jednatel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Jeden komentář u “Memorandum o partnerství a spolupráci”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.