Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání

Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19. 8. 2019:  4. Došlo k odložení bodu ohledně stanovení celkového počtu zaměstnanců

Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi dne 2. 9. 2019: 4. Rada projednávala stanovení celkového počtu zaměstnanců, došlo k pověření tajemníka ke zpracování tabulkového přehledu náplní pracovních míst s časovou náročností.

Tajemník úřadu Josef Prokš mě odkázal na ODS.

Radní Marie Málková z ODS k tomu sdělila:

Je pravda, že ve volebním programu jsme měli zefektivnění veřejné správy na základě odborné analýzy.

Musím zde ale v prvé řadě zdůraznit, že jsme rozhodně neměli a nemáme v úmyslu nikoho ze stávajících zaměstnanců „vyhazovat“, jak by se mohlo zdát, nebo zlí jazykové interpretovat.

Velmi silně vnímáme, že některé pracovní pozice na MěÚ jsou přetížené a některé jsou podle našeho názoru málo naplněné, stejně tak, jako některé činnosti spadající do působnosti města jsou vykonávány nedostatečně .

Ale konkrétně k Vaší otázce.

V srpnu předložil tajemník městského úřadu radě města ke schválení návrh na zvýšení počtu pracovníků MěÚ z 50 na 52 s účinností  od 1.11.2019. Důvodem navýšení počtu pracovníků je dle tajemníka posílit pracovní pozici správy majetku a nakládání s odpady a  provoz Švýcárny. Požádali jsme tedy o rámcové zpracování a předložení přehledu náplní pracovních míst s časovou náročností. Z naší znalosti a dostupných podkladů jsme vytvořili vlastní analýzu, včetně porovnání situace s jinými, podobně velkými obcemi. Z uvedeného vyplynulo, že počet zaměstnanců není nutné navyšovat, naopak je nutné zabývat se vyvážeností jednotlivých pracovních pozic.

Rada města přijala 2.10. 2019 usnesení: „Rada města ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany s účinností od 1.11.2019 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)“

Znamená to, že počet zaměstnanců úřadu sice nebyl navýšen o 2 pracovníky, tak jak původně pan tajemník žádal, ale o 1 pracovníka, neboť se zároveň zruší místo právníka, které ale v současné době stejně obsazeno nebylo.

Rozložení činností mezi jednotlivé pracovní pozice, které je dle našeho názoru nevyvážené, bude následně řešit tajemník úřadu.

Přesto nepovažujeme tuto problematiku za uzavřenou a budeme se jí nadále zabývat.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.