Prozatímní kompromis ve výstavbě sil

Jedním z bodů jednání dubnového zastupitelstva bylo vystoupení předkladatelky petice proti výstavbě sil ve Škrovádu, kterou podepsalo celkem 239 petentů. Následně se rozvinula velká diskuse mezi zastupiteli
a předkladatelkou petice.

Bohužel na  většinu již v  minulosti vznesených a podaných připomínek ze strany občanů i  města, nebylo dosud ze strany Národního hřebčína v  Kladrubech nad Labem, ale ani stavebním úřadem, přihlíženo. Vzhledem k tomu, že jsem pověřen zastupovat město v  řízení, navrhl jsem usnesení, které by deklarovalo zřetelný negativní postoj celé samosprávy ve  věci výstavby sil, a to z důvodu negativních dopadů do kvality života občanů obydlené lokality a estetického vzhledu.1

Toto usnesení bylo následně schváleno všemi přítomnými zastupiteli až na  jednoho zastupitele, který se hlasování zdržel. Takto většinově
přijaté usnesení dává silná mandát městu k dalšímu jednání s vedením hřebčína.1

Dále jsem byl usnesením zastupitelstva pověřen podáním odvolání proti vydanému stavebnímu povolení ke  Krajskému úřadu Pardubického kraje. Toto jsem učinil v zákonné lhůtě dne 23. 3. 2022. V rámci odvolání je navrženo, aby sporný stavební záměr byl pověřen i v rámci pečlivého od-
volacího přezkumu nadřízeným správním orgánem, a to jak co do zákonnosti napadeného rozhodnutí, tak co do jeho správnosti ve světle uvedených výhrad. Účelem je, aby krajský úřad stavební povolení zrušil a  vrátil stavebnímu úřadu k  novému projednání.1

Zároveň zastupitelé pověřili Radu města jednáním s  Hřebčínem o  přehodnocení plánované výstavby sil s cílem najít kompromisní řešení. Následně Rada města na svém jednání ustanovila skupinu ve složení starosta, místostarosta, radní Málková a Rulík, aby vzešli v jednání s vedením Hřebčína s  možností najít kompromisní řešení.1

Jednání se uskutečnilo dne 4. 4. 2022. Zástupci města shrnuli řediteli Hřebčína Kladruby a jeho náměstkovi již dříve vyjádřené obavy občanů a města týkající negativního vlivu záměru na  okolní zástavbu. Nicméně hlavním účelem jednání bylo společně najít kompromisní řešení, které by bylo akceptovatelné pro obě strany.1

Vzhledem k charakteru stavby bylo navrženo zástupci města Slatiňan uvažovat o  vymístění plánovaných sil a posklizňové linky do jiné lokality mimo rodinnou zástavbu s  prosbou, aby Hřebčín tuto možnost řešení
zvážil. V takovém případě by město mohlo poskytnout součinnost při případné směně či prodeji potřebných pozemků nebo v případě potřeby provést změnu územního plánu. Město si je plně vědomo velkého
významu Hřebčína pro Slatiňany a  chce s ním nadále vzájemně spolupracovat jako rovnocenný partner.1

Na následujícím jednání bylo dosaženo kompromisu, kdy dle vyjádření pana ředitele hřebčína se nyní nebude realizovat nový stavební záměr, ale dojde k modernizaci stávající linky a technologie. Zároveň nadále bude vedení hřebčína jednat se zástupci města a hledat případná jiná řešení.2

Považuji jednání s panem ředitelem Ing. Machkem za konstruktivní a vnímám jako vstřícný krok, že hřebčín přistoupí nyní pouze k opravě stávající technologie a zároveň nadále bude jednat s městem o případných jiných možnostech či změnách jejich investičního záměru. Osobně si myslím, že nejlepší řešení do budoucna je vymístit areál mimo rodinnou zástavbu s tím, že město bude velmi nápomocno, ať již při případné směně či prodeji pozemků, úpravě územního plánu, atd.2

  1. Ozvěny 5/2022[][][][][][]
  2. stanovisko místostarosty pro MF Dnes po jednání 2/5/2022[][]

Odkaz: Ozvěny 5/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.