Město nabízí k prodeji bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům poprvé

PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ nemovitostí v areálu plovárny ve Slatiňanech forma obálkové metody

Město Slatiňany nabízí k prodeji jako celek:
4) bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2, v kat. území Slatiňany a 5) částst. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2 v kat. území Slatiňany a 6) část pozemkové parc. č. 204/1 o výměře cca 29 m2 v kat. území Slatiňany

Podmínky prodeje:
 Kauci ve výši 150 000 Kč je třeba složit v hotovosti na účet města Slatiňany č.: 000019-1144138329/0800, a  to nejpozději do 21. 11. 2011.
K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený účet do výše uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují se za složené podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena do 15 ti dnů od vyhodnocení nabídek.

 Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „RD PLOVÁRNA – PRODEJ“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ je stanoven na 28. 11. 2011 do 11.00 hod. K nabídkám doručeným po stanoveném termínu nebude přihlíženo, nepovažují se za  nabídky doručené podle podmínek pro účast v obálkové metodě, to platí i  pro nabídky doručené prostřednictvím pošty. Obálky doručte na adresu městského úřadu Slatiňany (T. G. Masaryka 36), nebo
osobně na sekretariát městského úřadu.

 Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele(ů) včetně adresy, tel. kontakt, nabízenou cenu za všechny nabízené nemovitosti jako celek, kopii dokladu o zaplacení kauce s identifikací žadatele, číslo účtu kam má být vrácena kauce v případě neúspěchu. V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy ze strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany zájemce je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že takový zájemce nebude, budou nemovitosti nabídnuty v následné obálkové metodě.

 Termín otevírání obálek je stanoven na 30. 11. 2011 v 15.30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro. Otevírání obálek je veřejné.

 Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem nemovitostí (daň z  převodu nemovitostí, geometrické rozdělení pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),

 Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné nemovitosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.

 Město Slatiňany si vyhrazuje právo zrušit prodej nabízených nemovitostí až do doby schválení prodeje zastupitelstvem města.

Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Ve Slatiňanech dne 20. září 2011

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.