Město neschválilo žádost Recyklingu odvádět dešťové vody do rybníku u nádraží

Rada města neschválila žádost o souhlas s vypouštěním dešťových vod z rozšířené zpevněné manipulační plochy v areálu společnosti Recycling – kovové odpady a.s do vodní nádrže u nádraží ve Slatiňanech a zároveň neschválila umístění stavby dešťové kanalizace s odlučovačem a výustním objektem (v délce cca 10 bm) do pozemku p. č. 305/2 v kat. území Slatiňany.1

Tento záměr byl radě města předložen opětovně s tím, že byl usnesením č. 202/16/2023/RMS ze dne 12. června 2023 odložen do zajištění vyjádření MO ČRS Slatiňany (rybářský svaz). Společnost Recycling – kovové odpady a.s.,
připravuje ve svém areálu Výkupny druhotných surovin a Sběrného dvora města Slatiňany rozšíření plochy zpevněných manipulačních ploch. Manipulační plocha bude mít rozměry cca 79 x 25,5 m v sousedství se stávající zpevněnou manipulační plochou. Součástí bude nová dešťová kanalizace s lapačem ropných splavenin pro zajištění čistoty dešťových vod pro případ mimořádné události v areálu. Z důvodu potřeby gravitačního vypouštění dešťových vod společnost žádá o souhlas s vypouštěním vyčištěných dešťových vod do stávající vodní nádrže na parcele p.p.č.712/16 v k.ú. Slatiňany. V současnosti jsou splaškové i dešťové vody v areálu společnosti Recycling odváděny do stávající veřejné kanalizace.1

Z vyjádření místní organizace Českého rybářského svazu (která ho má aktuálně pronajatý za symbolickou cenu2) vyplývá, že vypouštění dešťových vod do vodní nádrže nedoporučují. Podkladem pro rozhodnutí rady města byla i stanoviska Povodí Labe s.p. a MěÚ Chrudim OŽP.1

 

  1. Rada města Slatiňany na své 18. schůzi projednala – slatinak.cz[][][]
  2. Rybník u nádraží pronajat rybářům za 100Kč/rok – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.