Město chce řešit parkování v rozporu s předpisy

Parkování a odstavování motorových vozidel se řídí platnými pravidly silničního provozu zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /> jen „zákon o silničním provozu).

auto parkující na Škrovádském nábřeží

V souvislosti s tím si dovolujeme upozornit občany, že na celém území města Slatiňany není žádným dopravním značením ani jinou úpravou provozu povoleno stání na chodnících a v zelených plochách.1

V důsledku častého stání motorových vozidel na chodnících a v zelených plochách dochází k poškozování majetku města Slatiňany (propadlé chodníky, poničené kryty kanalizačních vpustí, popraskané dlaždice, zničená veřejná zeleň, apod.).1

Dodavatel před přechodem u Málka

Velkým problémem v našem městě je také stání na přechodech pro chodce a v jejich blízkosti, dále stání v křižovatkách a v jejich blízkosti.

Řidiči bohužel velmi často nedodržují ustanovení zákona o silničním provozu a svým jednáním ohrožují bezpečnost silničního provozu a ostatní účastníky provozu. Ustanovení § 25 a § 27 zákona o silničním provozu jasně stanovuje, kde řidič smí a nesmí zastavit a stát.1

Na základě výše uvedeného vyzýváme občany města, především řidiče motorových vozidel, aby dodržovali ustanovení zákona o silničním provozu, týkající se především zastavení a stání a vyvarovali se stání v místech, kde to zákon neumožňuje či přímo zakazuje. V opačném případě budou tyto dopravní přestupky řešeny příslušnými orgány.1

(Článek byl převzat z Ozvěn 6/2022)

  1. Ozvěny 6/2022; PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL; Veronika Novotná, oddělení dopravy a ŽP[][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.