Místní poplatky ano či ne?

Město Slatiňany podobně jako jiné obce v naší republice vybírá místní poplatky. Vybírat místní poplatky může obec na základě zákona o místních poplatcích, kde je v prvním paragrafu vymezeno, jaké poplatky se mohou vybírat. Jedná se o poplatky ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za komunální odpad, atd.

Nové vedení obce, které vzešlo z voleb v roce 2022, se zajímá o chod obce velice důkladně. Postupně dochází k průzkumu, jakým způsobem probíhá výběr poplatků, které již obec vybírá na základě platných vyhlášek. První poplatek, který prošel revizí, byl poplatek za komunální odpad. Došlo k navýšení poplatku, aby lépe odpovídal skutečným nákladům na likvidaci odpadu.

Od začátku letošního roku také pracujeme na nové koncepci odpadového hospodářství obce. Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platí od 1. 1. 2020. V současné době dochází k průzkumu, jak je tato vyhláška dodržována. Kdo poplatek platí a kdo proti tomu užívá veřejné prostranství neoprávněně a v jakém rozsahu (výjimečně/občas/dlouhodobě).

Nejde však o žádné vyměřování pokut konkrétním osobám, i když i na to má úřad na základě platné vyhlášky právo. Seznam konkrétních pozemků je přílohou vyhlášky.

Za co se poplatek vybírá? Citace z vyhlášky: „Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby fi lmových a televizních děl.“

Města poplatky mohou, ale nemusí vybírat. Podpora podnikání v naší obci je
jedním z cílů nového vedení obce. Je čas na revizi tohoto poplatku? Za co se má poplatek vybírat a za co nikoliv? Vedení obce bude dále a opakovaně pracovat na přehodnocení všech poplatků v naší obci, aby nastavení odpovídalo vyváženě aktuálním potřebám občanů, podnikatelů a rozvoji
naší obce.

Závěrem si dovolím osobní sousedskou prosbu k tomuto poplatku. Veřejné prostranství slouží nám všem, buďme, prosím, ohleduplní k sousedům a návštěvníkům našeho pěkného města.1

  1. Ozvěny 9/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.