Téma: Místo pro přecházení

Místo pro přecházení je místo na pozemní komunikaci, případně tramvajové dráze, které je uzpůsobené pro přecházeníchodců, avšak specificky se tak označují především taková místa, která přitom nejsou označena příslušnou dopravní značkoujako přechod pro chodce. Český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., účinný od 1. ledna 2001, tento termín na jednom místě použil, aniž by jej blíže definoval. Technická norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 2006 je definovala jako „stavebně upravené úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci“. Až s účinností od 1. ledna 2016 prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla speciální vodorovnou dopravní značku, kterou lze místo pro přecházení označit.*1

2 komentáře u „Téma: Místo pro přecházení“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.