Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019

V rámci rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy v Radě města mně byla gesčně svěřena investiční problematika,  potřeby a záměry města, dotace EU a další dotační tituly a zároveň jsem se stal zástupcem města při stavebních řízeních. Na základě uzavřené koaliční smlouvy byly stanoveny v nadcházejícím volebním období klíčové investice zejména do oblasti školství, oprav a rekonstrukce chodníků a silnic, obnova a rozšiřování veřejného osvětlení, přípravy a vybudování kanalizace v Kunčí, aj. (více viz.koaliční smlouva).

Rada města navrhla pro rok 2019 a následně Zastupitelstvo města schválilo několik větších investičních akcí v rámci rozpočtu na rok 2019:

 • Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech: jedná se o stavbu nového veřejného osvětlení za účelem osvětlení místní komunikace, kde je naplánováno umístit 32 nových světelných míst (sloupů s osvětlovacími tělesy). Stavba se týká místní komunikace na Starém náměstí, v ulici Raisova a Šmeralova. Veřejné osvětlení je navrženo s ohledem na minimalizaci ztrát el. energie ve vedení a jsou navržena svítidla s úspornými LED zdroji světla. Provoz veřejného osvětlení nebude produkovat světelný smog, vibrace, hluk, atd. V současné době je hotová projektová dokumentace a vydáno povolení.
 • Stavební úpravy před vstupem do DPS Slatiňany: jedná se o stavební úpravy před vstupem do DPS Slatiňany, včetně nového parkovacího objektu pro osobní automobil, zpevněných ploch, části oplocení a přeložky stožáru veřejného osvětlení. Novostavba nového parkovacího objektu se sedlovou střechou má mít rozměrech 9,25×4,50 a bude mít 1 stání pro osobní automobil personálu domova s pečovatelskou službou a přístřešek pro posezení. V rámci stavby budou provedeny demoliční práce zbourání stávající garáže.
 • Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádě: jedná se o rekonstrukci místní komunikace ve Škrovádě ve Slatiňanech. Stavba je umístěna podél řeky Chrudimky mezi rodinnými domy. Účelem stavby je zlepšení dopravní obslužnosti rodinných domů a zlepšení odvodnění, které je při dešti nedostatečné. Stavba je navržena v rozsahu stávající komunikace bez nároků na významnou změnu prostorového uspořádání. Je zpracována dokumentace a požádáno o povolení. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků z EU na základě výzvy MMR s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.
 • Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech: jedná se o opravu povrchu pěší komunikace, kdy její povrch je značně narušený vlivem erozní činnosti srážkových vod a odnosu vrchních si spodních vrstev konstrukce stezky. Oprava komunikace bude vycházet ze stávajícího stavu. Nejsou navrženy žádné prostorové či kompoziční změny. Technické řešení vychází ze současného stavu stavby a jejího účelu. Komunikace bude celoplošně doplněná o chybějící vrstvu zhutněného kameniva, u části komunikace bude stávající asfaltový povrch opravený novou vrstvou asfaltobetonu. Z důvodu stabilizace vozovky budou v komunikaci provedeny příčné pasy z kamenného základového zdiva. V současné době je zpracována projektové dokumentace a vydáno povolení.
 • Vodovodní přípojka pro Švýcárnu: účelem stavby je zásobit Švýcárnu dostatečným množstvím pitné vody z vodovodní přípojky, která bude napojena na stávající vodovodní řád u vodojemu Slatiňan. Celková délka plánované vodovodní přípojky činí 320 m. Současné zásobování Švýcárny vodou ze stávající studny je nedostatečné zejména v období sucha, kdy pro provoz objektu není zajištěn dostatek vody. Je zpracována projektová dokumentace a požádáno o povolení.
 • Výměna okenních výplní na ZŠ: záměrem je provedení výměny dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánovaným vypsáním nového dotačního titulu v rámci OPŽP Rada města pověřila ředitele školy nechat zpracovat energetický audit za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků EU na základě plánované výzvy s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.
 • etapa opravy elektroinstalace MŠ: v souladu s prioritami obsažené v koaliční smlouvě a na základě revizní zprávy bude v příštím roce provedena I. etapa opravy elektroinstalace v MŠ, kdy v roce 2020 je plánována II. etapa. Akcí je pověřena ředitelka školy za úzké součinnosti městského úřadu Slatiňany.
 • Oprava lávky ve Škrovádě: cílem akce je provedení nového nátěru a opravy železné konstrukce lávky
 • Oprava chodníku Medunova-II.etapa: cílem je provedení opravy dožilého povrchu chodníku

V rámci svěřené gesce a v souladu s naším volebním programem budou všechny uvedené velké investiční záměry (a případně další) včetně jejich stručného popisu, situačních výkresů, příp. vizualizací zveřejňovány na příslušném internetovém odkazu webových stránek města Slatiňan. V tuto chvíli je již zřízen na webových stránkách města pod názvem „Městský úřad“ nový webový odkaz „Investiční záměry“, kde jsou nyní zveřejněny situační výkresy tří větších akcí a to „Oprava místní komunikace ve Škrovádě“, „Stavební úpravy před vstupem do DPS“ a „Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech “(http://www.slatinany.cz/projekty.php). V nejbližších dnech budou tyto akce doplněny i o stručný popis.

Po novém roce budou postupně přidány další velké plánované investiční záměry včetně jejich stručného popisu a situačních výkresů.

Cílem nově zřízeného internetového odkazu je nejen informovat občany o schválených akcích na rok 2019 a dalším postupu realizace, ale také umožnit jim, aby mohli vyjádřit svůj názor, a sdělit tak své případné připomínky či náměty. Za účelem větší přehlednosti a možnosti vyjádřit svůj názor bude ještě nově zřízený odkaz dále upravován.  Zároveň ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí je mým záměrem významné plánované investiční akce předem projednávat přímo s občany na radnici, případně v místních částech města, kterých se daná akce týká.

V průběhu roku 2019 chceme postupně zveřejňovat též připravované situační výkresy a popisy velkých záměrů, které by se měly stavebně realizovat až v roce 2020 s cílem umožnit občanům vyjádřit svůj názor před finálním dokončením projektových dokumentací staveb.

Budeme rádi za každý konstruktivní a smysluplný podnět a názor občanů. Funkci místostarosty beru jako službu pro občany města, proto jsem občanům k dispozici na MěÚ Slatiňany každé pondělí (vyjma dnů jednání Rady města a Zastupitelstva) a středu od 15:00-17:00. Od 1. 1. 2019 s prodloužením úředních hodin, každé pondělí do 18:00 hodin (telefonní kontakt: 724 652 041, e-mail: s.stastny@slatinany.cz, stastny.slatinany@seznam.cz).

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 

 

Jeden komentář u “Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019”

 1. K obsahu článku nemám připomínek a jsem rád, že pan místostarosta dopředu informuje občany o investičních záměrech města. Jen mne zaujalo jedno slovo hned v prvním řádku. Pan místostarosta informuje, že mu byla GESČNĚ svěřena investiční problematika. Zkoušel jsem si to slovo GESČNĚ nahlas vyslovit a moc mi to nešlo. Tak jsem se podíval do slovníku cizích slov a nenašel jsem ho tam. Našel jsem tam pouze substantivum gesce. S výrazem gesčně nebo gesční jsem se nikdy nesetkal. Nemohu zaručeně tvrdit, že to slovo neexistuje a že se nesmí používat. Jen to divně zní. Je to takový zlozvyk mnohých, hledat a používat cizí slova i tam, kde jde použít slovo veskrze české. A ještě na jednu textovou maličkost bych rád upozornil. Problematika je něco, co nám způsobuje problémy. Proč tedy investičním záměrům dopředu říkat, že jsou problematikou. Možná budou, ale třeba také ne, tak to nepřivolávejme.
  zdeněk jirásek

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.