Budeme mít městského architekta

Slatiňany připravují výběrové řízení na městského architekta.1

Externí městský architekt-urbanista může pomoci tomu, aby politici města nerozhodovali bez odborných informací, nepodléhali „provozní slepotě“ či – třeba i nevědomky – osobním tlakům a zájmům, samozřejmě za předpokladu vzájemného respektu se samosprávou. Měl by být schopen koordinovat různé investiční akce, aby postupně směrovaly k nějaké jednotné tváři města jak vzhledem, tak funkčně. Je schopen poskytnout odbornou oporu, argumenty pro zdravý rozvoj města či obce2.

Město Litomyšl – dlouhodobý vzor urbanistického rozvoje v našem okolí – má nezávislého městského architekta už 30 let, sehraného s administrativou. V Chrudimi mají od začátku letošního roku  nového městského architekta.  V Pardubicích tuto pozici nahrazuje vedoucí odboru hlavního architekta, ten je ale podřízený samosprávě.3

Slatiňany před lety využívaly hlavně pro stanoviska k dopadu na okolí u významnějších akcí (tedy v ulicích TGM a Vítězství) pardubického architekta pana Stejskala 4

Tehdejší starostka Marie Málková vzpomíná, že když se krátce po revoluci začalo diskutovat o rozvoji Slatiňan a následně i tvorbě nového územního plánu, byl o konzultace s architektem z řad členů rady a zastupitelstva velký zájem. Ing. arch. Stejskal byl v týmu pro tvorbu nového ÚP a vyjadřoval se také k záměrům výstavby ve městě. Řada lidí si tenkrát stěžovala, že stavební úřad povoluje některé stavby a rekonstrukce domů ve vlastnictví fyzických osob sice podle platných předpisů, ale architektonicky zcela nevhodné nebo paskvily. Ve složitějších případech sloužil tedy architekt i pro stavební úřad při povolováni staveb a rekonstrukcí.
Myslí, že je dobré, aby město mělo možnost některé konkrétní záležitosti konzultovat s architektem. Neví, proč to skončilo.

Následující starosta Ivan Jeník poznamenává, že představy městského architekta se často rozcházely s potřebami města5.

Městské projekty, připomínky ke stavebním řízení a územní studie pak řešila jen Rada města ve spolupráci s někým z úřadu (investice, stavební úřad apod.), případně s ad hoc najatými firmami či odborníky, dříve6 o některých rozhodoval i jen sám starosta. Proto některé projekty často nezohledňovaly dostatečně navazující architektonické a funkční celky (ulice, domy, bloky; občas se zapomnělo na chodce – třeba mizí průchody – jindy na cyklisty, někdy zase na parkující auta, na hrající si děti, pejskaře; některé projekty se snaží např. o zasakování, jiné se o to ani nepokusí). S městským architektem by se tohle mohlo zlepšit.

Rada města schválila přípravu výběrového řízení na obsazení pozice městského architekta. Inzerát vyšel i na webu ČKA. Navazuje tím na práci architektů, kteří pracovali pro Slatiňany dříve, ale tato linka byla přerušena7. Zavedení architekta měla i Sedma ve volebním programu .

Městský architekt by měl spolupracovat na rozvojových dokumentech, případných změnách územního plánu, na vnitřních předpisech a veřejných soutěžích souvisejících s urbanistickým rozvojem města, provádí mediaci mezi zájmovými skupinami, poskytuje konzultace jednotlivým stavebníkům. Zájemci mají mít magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus. Výběrové řízení bude dvoukolové: Nejprve písemná podání1 a v druhém kole bude osobní pohovor. Ve výběrové komisi zasednou i 2-3 zástupci České komory architektů (která pomáhá městu s přípravou), pak pracovníci úřadu 8a za samosprávu asi jen starosta9. Předpokládané roční náklady jsou kolem 160 tis. Kč (200 hodin za 650Kč bez DPH, snížená DPH je jen pro sociální bydlení)1 a fungovat by měl od prázdnin1 Architekt by měl být také k dispozici veřejnosti jako to je např. v Chrudimi10.

Stanislav Šťastný, bývalý místostarosta zodpovědný za investice, podotýká, že konzultovat zásadní investiční projekty s architektem je nezbytné, důležité je též uplatňovat jednotný vizuální styl ve veřejném prostoru. Pokud už ovšem město zřídí nové funkce, ať je to energetický poradce, právník či architekt, tak by mělo na druhé straně hledat provozní úspory, jelikož se jedná dohromady již o částku minimálně500 tis. Kč/rok, aby byl rozpočet vyrovnaný, a ne vše financovat na deficit či z naspořených peněz minulých let.11

 1. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ file (imunis.cz)[][][][]
 2. Městský architekt – Česká komora architektů (cka.cz)[]
 3. V Chrudimi mají od ledna nového městského architekta jako v Litomyšli. V Pardubicích ne. – slatinak.cz[]
 4. Dana Jiříková MěÚ 9/5/2024 tel.[]
 5. Ivan Jeník, email 1.5.2024[]
 6. IB osobně 4/2024[]
 7. Martin Kubín, email 2.5.2024[]
 8. radní Jana Švecová, emailem 9/4/2024[]
 9. MK tel. 2/5/2024[]
 10. Máte zájem probrat s… – Město Chrudim – oficiální stránka | Facebook[]
 11. SŠ emailem 5/5/2024[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.