Na úřadě hledají vedoucího správního odboru

Odbor správní (OS) – řeší městské bytylesyhřbitovodpady1. Dosud je jeho vedoucí Vladimír Rašín2 (od září 20201), který byl však 1.12.2022 zároveň vybrán jako tajemník po Josefu Prokšovi3.

MÚ vypsal tedy výběrové řízení na obsazení této pozice někým jiným, uzávěrka přihlášek je 3.6. 2023.4


Text výzvy:

výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí odboru správního
Druh práce: vedoucí odboru správního
Charakteristika práce:
– pracovník státní správy a samosprávy
– hospodaření s majetkem územního samosprávného celku
Místo výkonu práce: Slatiňany
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
– státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
– dosažení věku 18 let,
– způsobilost k právním úkonům,
– bezúhonnost,
– ovládání jednacího jazyka.
Splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů;
předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Požadavky pro vznik pracovního poměru
Požadované vzdělání: středoškolské
Obor vzdělání: není stanoven
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru:
– znalost těchto právních předpisů:
o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– vysoké pracovní nasazení,
– organizační, řídící a komunikační schopnosti, kreativita, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost a
flexibilita,
– právní vědomí,
– aktivní znalost práce na PC,
– řidičské oprávnění skupiny B.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. července 2023 nebo dle dohody
Platová třída odpovídající druhu práce
Platová třída (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce označené:
„VŘ – vedoucí OS“
v termínu 2. června 2023 do 10:00 hod. na adresu:
Město Slatiňany, MěÚ Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany.
Přihlášky lze doručit poštou nebo podat osobně přímo na podatelně městského úřadu
(o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu).
Případné dotazy zodpoví tajemník Městského úřadu Slatiňany Ing. Vladimír Rašín,
tel. 469 660 237, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení
– název výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče/uchazečky,
– datum a místo narození uchazeče/uchazečky,
– státní příslušnost uchazeče/uchazečky,
– místo trvalého pobytu uchazeče/uchazečky,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
– telefonický a elektronický kontakt (e-mail),
– datum a podpis uchazeče/uchazečky.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise,
životopise apod. (možno využít formulář dostupný ke stažení na www.slatinany.cz).
K přihlášce uchazeč připojí
– životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností
– výpis z evidence Rejstříku trestů (tzn. originál dokladu nebo jeho ověřená kopie) ne starší než 3
měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč
v místech označených CzechPOINT)
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– doklady dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas
k jejich zpracování.
Jméno a příjmení, datum narození
Vlastnoruční podpis“
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v plném znění k dispozici na úřední desce městského
úřadu, na webových stránkách města na adrese: www.slatinany.cz a v Infocentru města
Slatiňany.
K osobnímu pohovoru, který se uskuteční 7. června 2023 od 8:30 hod. budou pozváni pouze vybraní
uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto výběrového
řízení.
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů
po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady
skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Ve Slatiňanech, dne 15. května 2023

  1. Správní odbor – slatinak.cz[][]
  2. Odbory | Slatiňany (slatinany.cz)[]
  3. Novým tajemníkem MÚ bude Vladimír Rašín – slatinak.cz[]
  4. Úřední deska – file (imunis.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.