Téma: Nakládání s obecním majetkem

Podle § 39 odst. 1 zákona o obcích záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Toto ustanovení se nepoužije pro pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo u výpůjčky právnické osobě zřízené obcí.

Rozhodování o záměru obce nakládat s nemovitým majetkem není zákonem o obcích vyhrazeno žádnému orgánu obce. Vzhledem k tomu, že dispozice s majetkem obce náleží do samostatné působnosti obce, aplikuje se proto za této situace ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích, podle kterého rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo anebo pokud je rada nesvěřila starostovi.

Obecně tak platí, že k rozhodování o přijetí záměru je oprávněna rada obce. Zastupitelstvo si ovšem může rozhodování o přijetí záměru vyhradit. Vlastní zveřejnění záměru na úřední desce je pak již jen administrativně technický úkon, který provádí zpravidla příslušní zaměstnanci obce.


Rada města Slatiňany 3. června 2019 svěřila Hospodářsko správnímu odboru MěÚ působnost v rozhodování o

  1. uzavírání smluv o krátkodobých výpůjčkách, krátkodobých výprosech, krátkodobých pachtech a krátkodobých pronájmech,
  2. vyvěšování záměrů o výpůjčkách, výprosech, pachtech a pronájmech.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.