Téma: Navrhování komunikací pro cyklisty

Jednosměrka mimo cyklisty ve Šmeralově ulici

Od r. 2017 platí aktualizace Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 179 – navrhování komunikací pro cyklisty (ke stažení zde). Nová cyklistická „tépečka“ reagují na vývoj v legislativě (o řadě novinek jsme psali vloni) a čekalo se na ně dost dlouho, předchozí verze byla z roku 2009.1

Podstatné jsou zásady pro souběh integrace a opatření mimo provoz. Chráněná a rychlá trasa mohou být v souběhu, přičemž je potřeba držet koridory oba.

Souběh chráněného a integrovaného koridoru.

Podstatnou myšlenkou jsou tzv. duální opatření. Často se stane, že nelze zajistit ani plnohodnotnou integraci (není místo, nebo nelze komunikaci zklidnit), ani plnohodnotné chráněné řešení (není místo na cyklostezku). Potom má smysl koridor řešit například substandardní integrací (cyklopruhy jen částečně) a nouzovým řešením pro slabé cyklisty (legalizovaný chodník). I tak je ale duální opatření lepší, než když se na jedno z nich projekt vykašle, případně se to druhé přímo aktivně zakáže.1


TP nově připomínají, že cyklostezky je třeba směrovat pozvolně a plynule, bez ostrých rohů, které cyklisty nutí zbytečně snižovat rychlost.1

Za zmínku stojí minimální parametry, kudy jde ještě cyklisty protáhnout. Ve výjimečných případech lze realizovat vyhrazenou či smíšenou obousměrnou stezku (C8, C9)  jako jednopruhovou – zejména u velmi nízkých intenzit (< 20 cyklistů / hod) nebo pro řešení krátkých úzkých míst.1

Základní šířka jízdního pruhu se má vyvarovat 3,5 metru. Tato šířka bohužel umožňuje nebezpečné předjíždění osobními auty (viz obrázek).1

Doposud široce používaný piktokoridor se nyní omezuje na situace, kde nelze použít ochranný cyklopruh, a současně je třeba upozornit na přítomnost cyklistů či naznačit doporučený průjezd.1

S parkováním se přidává půlmetrový bezpečnostní odstup (k minimu). Potom jsou minimální šířky vozovky 6,75 metru (vyhrazený cyklopruh) a 6,25 metru (ochranný cyklopruh).1

V TP jsou nově definovány parametry pro přimknutý a sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Optimální šířka je 5 metrů, základní šířka pro novostavby 4 metry.1

Oproti předchozímu znění TP179 jsou cykloobousměrky zpracovány asi nejvíce převratným způsobem. Vyhrazený cyklopruh a šířka 4,5 metru (bez parkování) zůstává jako minimum pro vysoké intenzity automobilového provozu a rychlost 50 km/h. Zřízení cykloobousměrky ve zklidněném provozu je ale jmenováno jako oprávněný důvod pro zmenšení či zrušení bezpečnostních odstupů. Pro intenzity pod 400 vozidel/hod. se v ulicích s rychlostí do 30 km/h navrhuje standardní šířka mezi obrubami 3,75 m (lze jít až na 3,50 m) s ochranným cyklopruhem. S intenzitou pod 100 vozidel/hod, tedy pro velmi klidné ulice, je minimální šířka vozovky mezi obrubami dokonce pouze 3,0 metru.1

V pěších zónách se doporučuje umožnit cyklistický provoz formou sdílení prostoru. Cyklistický provoz má být vyloučen nebo časově omezen pouze výjimečně v odůvodněných případech. 1

V extravilánu narůstají rozdíly mezi požadavky jednotlivých skupin cyklistů (klid bez aut vs. přímé rychlé spojení). Kromě spojité sítě klidnějších tras je tak třeba i nadále zachovat přístup na stávající komunikační síť s výjimkou dálnic a silnic pro motorová vozidla. 1

Parkování kol, a to včetně vzorů umístění cyklistických stojanů do vozovky před přechody pro chodce.1

Za zmínku stojí také návrhy zpomalovacích prvků pro zklidnění motorové dopravy. Vyloučení cyklistického provozu na pozemní komunikaci je přípustné pouze výjimečně ve zvláště odůvodněných případech a s adekvátní náhradou. Příkaz „Cyklisto, veď kolo“ je přípustné zřizovat pouze v odůvodněných případech, především mimo liniové cyklistické trasy a opatření, v případě významného rizika ohrožení chodců. Vhodný příkaz je „Cyklisto, jdi nebo jeď rychlostí chůze.1

  1. Technické podmínky 179 – nová pravidla pro cykloopatření – Městem na kole (mestemnakole.cz)[][][][][][][][][][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.