Nepovolená a dodatečně legalizovaná stavba domu v Presích

Jedná o stavbu na pozemku parc.č. 419/5 v k.ú. Slatiňany. Tato stavba byla dodatečně povolena v r. 2016, po změně územního plánu umožňující v lokalitě umísťovat stavby sloužící potřebě funkčního využití s plochou do 60 m2.1

Původní stavebník začal přestavovat zahradní domek, ale nedodržel projekt. Následně dostal pokutu a pozemek prodal. Nový majitel získal stavební povolení2.

Stavba není zatím zakreslena v katastru, protože není dokončena a zkolaudována.3. Stavba totiž podléhá zápisu do KN4, přičemž o vklad žádá vlastník stavby. Stavebník (vlastník) dosud stavebnímu úřadu neohlásil dokončení stavby. Stavebník má povinnost ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby, stejně tak má povinnost zajistit doklady prokazující možnost bezpečného užívání stavby. Stavební úřad po ohlášení dokončení stavby provede kontrolní prohlídku, při které ověří její soulad s vydaným povolením atd. Pokud je vše v pořádku, stavební úřad zanese stavbu do RUIAN (Registr uzemní identifikace, adres a nemovitostí) a umožní tak její vklad do KN (katastr data převezme z RUIAN). Nevím, zda si Váš dotaz nemám vykládat také jako podnět k prošetření dokončenosti stavby.5

informace o parcele 419/5 (cuzk.cz)6

snímek z CUZK.cz

Stavba měla přesáhnout předepsaný půdorys jen o sílu zdiva7.

  1. stav. úřad 1/6/2022 email[]
  2. sousedé osobně, majitel telefonicky 6/2022[]
  3. majitel telefonicky 6/2022[]
  4. viz. § 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí[]
  5. stav. úřad 2/6/2022 email[]
  6. Parcelní číslo: 419/5; Katastrální území: Slatiňany [749796]; Číslo LV: 2728; Výměra [m2]: 1167; Druh pozemku: trvalý travní porost; Vlastnické právo Marek Jan, Medunova, Slatiňany[]
  7. nejmenovaný soused[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.