Obnova Třešňovky 2010 – 2013

Revitalizace Třešňovky:

Operační program Životní prostředí a město Slatiňany – Zlepšování stavu přírody a krajiny – Časové rozmezí 2010 – 2013. Náklady na akci činily 802 320 Kč, z toho 40tis. Kč z FŽP a 80tis, zbytek dotace EU. z rozpočtu města.

Obnova příměstské zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech

Východiska

Projekt vychází z několika důležitých východisek. Především nejde o hospodářsky intenzivně využívaný sad, spíše o procházkovou zónu města. Sad nikdy nebyl tvořen stromy stejného stáří a stejného druhu. Letecké snímky od 40. let dokládají, že v jednotlivých oblastech Třešňovky se nacházely stromy různého stáří. Sad se člení do oblasti třešňové, višňové, švestkové, jablečné, do míst s neovocnými stromy i náletem.  Je potřeba nadále umožňovat extenzivní pastvu koní, která přispívá ke vzniku druhově bohatého trávníku. Je potřeba zohlednit požadavky ochrany přírody a památkářů.

Realizované práce

Odstranění stromů akátu a likvidace invazních rostlin (rudbekie, křídlatka), omezení ostružníků, ošetření stávajících stromů, nové výsadby ovocných a neovocných trávníků, podpora druhově pestrých trávníků, zlepšení poškozených trávníků

Proč zůstávají v Třešňovce pahýly či ořezaná torza suchých stromů?

V dutinách stromů se vyskytuje vzácný brouk páchník hnědý a na základě požadavku ochrany přírody je nutno pahýly ponechat a suché stromy torzifikovat (ořezáním větví, které by mohly na někoho spadnout, vytvořit torzo).

Kolik stromů se vysadilo a proč se sázely nové stromy jenom v některých lokalitách?

Celkově bylo v rámci projektu vysázeno 92 nových stromů, z toho 66 ovocných a 26 neovocných. Ovocné stromy se sázely tam, kde jejich výsadba neznamenala výraznější omezení pastevní plochy pro koně. Tedy podél cesty a tam, kde se nepase. Až tyto stromy natolik vyrostou, že jim koně neublíží, přesune se pastevní plocha a bude se sázet tam, kde mezitím odejdou stromy staré. Nelze rozsáhlou výsadbou najednou omezit pastevní plochu.
Neovocné stromy se sázely v oblasti přechodové zóny směrem ke kaštance. Jsou to duby, lípy a javory.

Jak se obnovují poškozené trávníky?

Metodou „zelené seno“. Ve vhodnou dobu se pokosí druhově bohatý trávník a pokosená trávní hmota  se rozprostře na místa, kde je trávník špatný. Opakováním tohoto postupu se dosáhne zlepšení druhové skladby trávníku přirozeným způsobem.

Co se stromy polámanými vichřicí?

To není součástí projektu. Řeší je zájemci či dobrovolníci po dohodě s městem.1

tabule o revitalizaci třešňovky z peněz EU
  1. obsah informační tabule umístěné u vstupu do Třešňovky až do jara 2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.