Téma: Odpady v městě Chrudim

Odpady v Chrudimi.

od roku 2022 1000Kč/osobu + 1000Kč na nemovitost, ve které není nikdo hlášen; do roku 2021 bylo pouze 600Kč/rok a osobu 1

Tříděný odpad

pytle 120l na odpady pro skladování plastů v domácnosti (4Kč/ks); omyvatelné plastové tašky na tříděný odpad (sada za 40 / 50Kč) 2

Směsný odpad

Četnost svozu popelnic 1 anebo 2 týdny 3

Popelnice jsou označeny QR kódem, popelnice bez QR kódu nebudou od 1/4/2023 vyváženy4

Bioodpad

Svoz bioodpadu od domu – část města – od 4/20212 (odloženo kvůli kovidu na 5/2021)

Předmětem projektu je zavedení nádobového systému odděleného shromažďování bioodpadů od rodinných domů ve městě Chrudim. V rámci projektu jsou pořízeny a obyvatelům rodinných domů poskytnuty nádoby na sběr biologicky rozložitelných odpadů přímo k nemovitostem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Příjemce dotace a investor: město Chrudim; Registrační č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011757
Dodavatel: JRK Česká republika s.r.o.
Termín realizace: 7.1.2021 – 30.11.2021
Rozpočet: Celkové náklady: 2 297 790,00 Kč; Dotace z OPŽP: 1 946 323,11 Kč (85 % způsobilých nákladů)5

 

  1. Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 2/2021[]
  2. zpravodaj Chrudim 1/2021[][]
  3. Harmonogram svozů[]
  4. Popelnice bez QR kódu nebudou vyvezeny: Chrudim[]
  5. chrudim.eu Shromažďování bioodpadů v Chrudimi 19/5/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.