Omezení COVID od 14.10. – školy a vnitřní sportoviště zavřené, hromadné akce pro max. 6 osob

Omezení akcí a služeb od 14. října

 1. zakazují se:
  1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o
   1. členy domácnosti, a to s výjimkou:
   2. zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
    osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.
  2. Zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
   1. zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci
   2. zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině
  3. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti
  4. zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  5. zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
  6. kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz heren a kasin,
  7. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků
  8. provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním
 2. omezuje
  1. provoz stravovacích služeb tak,
   1. zákaz přítomnosti veřejnosti mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.
  2. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, (rozestupy, žádné shromažďování)

Sportoviště

Zakazuje se *1

 1. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, provoz a používání umělých koupališť

Pokyny pro Spartak *2

 1. Od 14.10. do nejméně 3.11. včetně musí vytvořit skupiny max. 6 osob, které se víceméně nepotkají.
 2. Stále všude platí zákaz vstupu do sprch a kabin a nařízení trénovat jen na vedlejším hřišti (hlavní je podmáčené).
 3. Hala je uzavřena pro všechny oddíly i ZŠ.

Omezení provozu škol a školských zařízení

s účinností ode 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 do

 1. provoz základních, vysokých a středních a základních uměleckých škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na vzdělávání
 2. s výjimkou mateřských škol
 3. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, nařizuje určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb,
 4. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům ve zdravotnictví

ZŠ SLatiňany *3

 1. stupeň
  1. V období od 14. 10. do 23. 10. výuka bude probíhat dle pokynů třídních učitelek, které obdržíte emailem. Bude organizována kombinovanou formou – online výuka přes ZOOM + zadávání práce.
  2. Školní družina nebude od 14. 10. do 30. 10. v provozu.
 2. stupeň
  1. V období od 14. 10. do 16. 10. budou 8. a 9. ročníky pokračovat v nastaveném režimu. Žákům 6. a 7. tříd je zadána práce do konce tohoto týdne přednostně z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.
  2. V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude probíhat výuka kombinovaně (online výuka přes ZOOM + zadávání práce). Na webových stránkách žáci naleznou rozvrh online výuky pro jednotlivé dny a třídy. 
  3. Pro zadávání práce slouží odkazy ke třídě a předmětům, které jsou uloženy pod ikonkou 2. stupně na webových stránkách školy.
  4. Pro žáky, kteří nemají možnost se připojit na internet nebo nemohou tisknout dokumenty, je k dispozici zadání v tištěné podobě v deskách v přízemí školy. Tyto materiály si mohou vyzvednout v pondělí dopoledne.
 3. Školní jídelna je prozatím v provozu. Všichni žáci mají odhlášené obědy. V případě zájmu je možné
 4. Od 26. 10. do 30. 10. výuka probíhat nebude.

ZUŠ  Slatiňany *4

Celá škola s účinností od 14.10.2020 na distanční výuku. Třídní učitel(ka) vašeho dítěte vás bude kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a domluví se s vámi na formě a časech distanční výuky. Distanční výuka je nepovinná*5.

Školné jde na provoz školy a proto nebude automaticky poníženo i kdyby se žák distanční výuky neúčastnil. Snížení školného je možné pouze v případě ukončení vzdělávání na žádost rodiče. Výjimka je taneční obor, kde lze požádat na slevu na školném za měsíc říjen e-mailem. Více zde. *5

Omezení provozu úřadů

 1. upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
 2. příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
 3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost

Na veřejnosti

 1. Všem osobám se s účinností ode dne 13. října 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 
  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště 
  2. v prostředcích veřejné dopravy včetně nástupiště
  3. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
   1. děti do dvou let věku,
   2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
   3. osoby s poruchou či jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
   4. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
   5. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, a moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
   6. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
   7. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť

Opatření při vstupu do České republiky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR. Vyplnit tento formulář (www.prijezdovyformular.cz) budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. září 2020. Více v tiskové zprávě.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.