Téma: Památková zóna Slatiňansko-Slavicko

Památkovou zónu Slatiňansko-Slavicko tvoří dochovaná komponovaná kulturní krajina. Jde o zahradní, parkové a krajinářské celky navržené zejména z estetických důvodů a pro potřeby lovecké reprezentace majitelů panství, ve vazbě na zámek ve Slatiňanech.1

Krajinné památkové zóny (KPZ) se snaží od 80. let spojit ochranu přírody a památkovou péči, která byla do té doby oddělená (CHKO, Národní parky vs. památkové zóny ve městech). První dvě KPZ vznikly v roce 1992 (Areál bojiště bitvy u Slavkova a největší a nejznámější Lednicko-valtický areál se 143,4 km²)2.

KPZ Slatiňansko-Slavicko byla dlouho jediný KPZ v Pardubickém kraji. Od roku 2015 jsou dvě.3

Z krajinářského hlediska je nejcennějším územím část obory navazující na dvůr ve Slavicích, kde je dochováno historické rozdělení pozemků a jejich funkce (louky, pastviny, políčka, ovocný sad, vodní plochy, hospodářský les), původní trasy oborních cest s doprovodnými alejemi (duby v kombinaci s jírovcem), staré oborní rybníky se staletými duby na hrázích, působivé staré solitérní stromy a menší skupiny stromů doplňující volné travnaté plochy. V romantickém údolí řeky Chrudimky se dochovaly oborní cesty budované v poslední třetině 19. století a původní most z roku 1881 pod hradní zříceninou Strádov. Druhou významnou částí historické obory je Kochánovické údolí se soustavou rybníků, a dochovaným panským objektem Tyrolského domu. Nad údolím byla obnovena v původní podobě vyhlídka Chlum. Po obvodu bývalé obory se dochovalo několik hájoven a mysliven v různém stupni novodobých stavebních úprav.1

PAMÁTKOVÁ OCHRANA: památková zóna rejst. č. ÚSKP 2389 – Slatiňansko-Slavicko; Fáze ochrany: památkově chráněno; Chráněno:od 1. 7. 1996 Vyhláška MK č. 208/1996 Sb. ze dne 1.7.1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
Ze dne: 1. 7. 1996 a Vyhláška MK č. 158/2002 Sb. ze dne 2. dubna 2002, kterou se mění vyhláška MK č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny Ze dne: 2. 4. 20024
1

Mapa

Historie

Základ dnešní památkové zóny lze hledat v roce 1796, kdy začíná tvorba zámeckého parku ve Slatiňanech. K velkému rozšíření zámeckého parku došlo v letech 1844-48 za knížete Vincence Karla Auersperga. Zvětšený park byl oplocen r. 1879.1

  1. Památkový katalog NPÚ – Slatiňansko-Slavicko  10.3.2021[][][][]
  2. Časopis Ochrana přírody: Krajinné památkové zóny – území s kulturně-historickými hodnotami 10.3.2021[]
  3.  Wikipedia: Seznam krajinných památkových zón v Česku 10.3.2021[]
  4. památkový katalog[]

2 komentáře u „Téma: Památková zóna Slatiňansko-Slavicko“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.