Parkování a odstavování motorových vozidel, nedovolené umísťování předmětů na pozemní komunikace

Parkování a odstavování motorových vozidel se řídí platnými pravidly silničního provozu zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Ustanovení § 25 a § 27 zákona o silničním provozu jasně stanovuje, kde řidič smí a nesmí zastavit a stát.1

V souvislosti s tím si dovolujeme upozornit občany, především řidiče motorových vozidel, aby dodržovali ustanovení zákona o silničním provozu, týkající se zastavení a stání a vyvarovali se stání v místech, kde to zákon neumožňuje či přímo zakazuje.1

Dále vyzýváme občany, aby neumísťovali jakékoliv předměty (zábrany, kanystry, kužely, latě, apod.) na pozemní komunikace pro rezervaci parkovacích stání. Tyto předměty není dovoleno na pozemní komunikace umísťovat, neboť ohrožují bezpečnost silničního provozu a jsou považovány za překážku silničního provozu.1

Obsazené parkovací místo před Spartakem
auta parkující na chodníku v Tyršově ulici
  1. Ozvěny 4/2024; Veronika Novotná – Parkování a odstavování motorových vozidel, nedovolené umísťování předmětů na pozemní komunikace[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.