Podle Kraje Recyklační linka na stavební odpad ve Slatiňanech nemůže mít významný vliv na životní prostředí

Krajský úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti. Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté  oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.1

V blízkosti záměru se nenacházejí žádné provozované či připravované záměry stejného charakteru, podobné záměry jsou dostatečně vzdálené a nebude docházet ke kumulativním vlivům. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako přijatelný.1

Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.1

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Recyklační linka na zpracování stavebního odpadu ve Slatiňanech“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.1

  1. Detail [Rozhodnutí – Recyklační linka na zpracování stavebního odpadu ve Slatiňanech] – Úřední deska – Městský úřad Slatiňany (imunis.cz)[][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.