Podle NKÚ ministerstva o suchu jen mluví, ale skutek utek‘ (tedy nemakají)

Zásadní opatření pro boj se suchem chybí, škody se přitom jen v minulém roce vyšplhaly na 24 miliard korun.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a dále, jak MP a MMR přistupují k boji se suchem.

Navzdory plánům vlády zůstávají nová opatření (s výjimkou dotačního programu „Dešťovka“) na papíře jako součást vládní koncepce – jde například o výstavbu přehradních nádrží v regionech s nedostatkem vodních zdrojů a postihovaných suchem, propojování vodohospodářských soustav pro zabezpečení vodních zdrojů a další opatření. Změny se dosud nedočkal ani přístup k pěstování zemědělských plodin pro energetické účely, se kterou vláda v koncepci počítala. Podíl řepky na českých polích vzrostl mezi lety 2015 až 2018 o 45 tisíc hektarů.

Boj se suchem financují MZe a MŽP pomocí řady dotačních programů – v rámci 37 dotačních programů rezorty v letech 2017 a 2018 rozdělily téměř 28 miliard korun. V naprosté většině se však jedná o mnoho let trvající programy, které na boj se suchem a nedostatkem vody nejsou přizpůsobeny. Většina z nich tak neobsahovala konkrétní a měřitelné cíle pro tuto oblast, takže skutečné dopady takto rozdělených peněz resorty nemohou reálně vyhodnotit.

Škody způsobené suchem stále rostou – podle odhadů MZe dosahovaly škody přibližně tří miliard korun v roce 2015, v roce 2017 se jednalo už o 7,7 miliardy korun a v roce 2018 se škody způsobené suchem vyšplhaly na 24 miliard korun.

Resorty se například neshodují na znění tzv. protierozní vyhlášky, jejíž přijetí je klíčové pro zlepšení hospodaření na zemědělské půdě a její schopnosti zadržet vodu. Kontroloři také zjistili, že ministerstva podporovala protichůdná opatření – MZe rozdělovalo peníze na stavbu umělých koryt drobných vodních toků, zatímco MŽP razilo opačný koncept a umělá koryta odstraňovalo s tím, že urychlují odtok vody z krajiny.

Kontrolou bylo zjištěno, že pro zmírnění negativních dopadů sucha a Za období let 2016–2018 vykázaly MZe a MŽP dotační programy týkající se řešení problematiky sucha v celkové částce téměř 28 mld.Kč. Jednalo se však v naprosté většině o programy, které tyto resorty realizují dlouhodobě a jejichž hlavním cílem není řešení problematiky sucha. Ne všechny dotační programy přímo a jednoznačně přispívaly ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce: Opatření realizovaná vresortech zemědělství a životního prostředí zdůvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.