Návrh: Za severní zdí hřbitova vytvořit kolumbárium a rozptylovou loučku 🗺

Okolí hřbitova je zastavěno, na samotném hřbitově také už není příliš volného místa pro nové hroby.

Na hřbitově je aktuálně volných do 50 hrobů nebo hrobových míst velkých a cca 10 – 15 míst pro malé urnové hroby.1

plánovaný hřbitov na Vlčnov v návrhu nového ÚP.

V případě potřeby dalšího rozšiřování je v územním plánu vymezena plocha za přejezdem u silnice na Vlčnov, i když zatím se o tom neuvažuje2. Tam však je obtížnější přístup, zvlášť pro pěší a cyklisty, je to dál, není tam žádná infrastruktura, která by se musela vyrábět (voda, parkování, kontejnery).

Hřbitov je koncipován pro ukládání rakví, přestože v dnešní době je mnohem častější zpopelnění. Pro důstojné uložení uren na hřbitově se nabízí také možnost kolumbária: je prostorově méně náročná a také je méně náročná na údržbu hrobového místa.

V okolí hřbitova se nabízí prostor pro vybudování kolumbária a to na zelené ploše mezi silnicí ke Kobitu a hřbitovem na pozemcích 388/1, 389/4 a 389/2. Ten sice patří Kobitu3, ale ten ho zatím nijak nevyužívá a třeba by se s ním dalo domluvit převod na město pro tento účel. Zbytek plochy hřbitova patří Římskokatolické farnosti, město ho má jen v užívání, ale to by neměl být problém.

Vyžadovalo by to vytvořit průchody v severní zdi hřbitova, kolumbárium vytvořit za ní a pak přidat další zeď na hranici komunikace. Daly by se využít nějaké prefabrikované díly, a tedy cenově dosažitelnější a přesto vzhledné.

Část nového prostoru by šla využít jako rozptylová loučka.

 

  1. MěÚ IO 2/11/2023[]
  2. (MěÚ IO 2/11/2023[]
  3. Informace o pozemku Parcelní číslo: 388/1 Obec: Slatiňany [572268] Katastrální území: Slatiňany [749796] Číslo LV: 2006 Výměra [m2]: 1350 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí; Způsob využití: manipulační plocha Druh pozemku: ostatní plocha Vlastníci KOBIT Holding, s.r.o.[]
hřbitov Návrh Událost
Schmoranzova, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.