7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. května 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.

Poprvé bylo použito elektronické hlasovací zařízení a záznam.

celkem 16 / 17 ;chybí: Jeník, Holeka, Rulík, Douša, Picpauer (do 16:30) Drahokoupil od 17h – do bodu 3

 1. Program zastupitelstva
  1. schváleno
 2. První část závěrečného účtu 2022 – hospodaření ZŠ, MŠ, ŠJ a ZUŠ
  1. schváleno
 3. Prodej bytů na Starém náměstí
  1. zrušení usnesení z únorového 1  zastupitelstva  kvůli změně ve vzorové kupní smlouvě, která byla po dohodě s advokátní kanceláří na základě připomínek kupujících upravena a proto musí být znovu hlasováno
  2. V diskusi se řešilo, jestli se má ve smlouvě zanechat klausule o vrácení nájemného, které bylo vybráno po lhůtě, kdy mělo město nabídnout kupujícím smlouvu (20 let a 2 měsíce, která uplynula už na podzim 2022),
   1. jde celkem o ca. 1 mil., který se bude vracet, dále by měli nájemníci vrátit výdaje, které město dalo do údržby za tuto dobu, kterou by si jinak platili sami(Chalupník za finanční výbor)
   2. (starosta) kdyby město včas nabídla smlouvy, dotyční by již nájemné neplatili a mohli by se úspěšně u soudu domáhat jeho vrácení
   3. (Kubín): tento problém je zde díky nekonání minulého vedení, které mělo začít řešit věc už před rokem a nyní už měla být dávno vyřešena. Vyplacené údržby městem nejde snadno od nájemného oddělit, aby je šlo odečíst, např. oprava střechy je plánovaná již delší dobu a závada vznikla ještě v době před termínem prodeje.
   4.  (Šotta): ty peníze nám nepatří, jsou nájemníků
  3. Hlasování o zrušení usnesení z 5. zastupitelstva: 17 pro
  4. Hlasování o prodeji všech 28 bytů: pro 16 ze 17 (mimo Chalupník)
 4. Dotace z rozpočtu města nad rámec 50 tisíc, které může přidělit Rada města. 2
  1. Spartak 75 tis. – pro všichni
  2. Sokol 32 tis. – pro všichni
  3. Formani 0 tis. – pro 12
  4. Charita Chrudim – 0 tis. – pro 15 (mimo Kunc)
  5. (starosta): Formani i Charita dostali mimo toto dotaci od Rady města
 5. Různé
  1. (starosta): územní plán se připravuje, jsou jen technické úpravy, takže nebude potřeba opakované projednání. Zhotovitel se snaží připravit ÚP ke schválení na červnovém zastupitelstvu, otázka, jestli to stihne
  2. (starosta): vypadá to, že dotace na ovál dopadne
  3. (Peřina): zpráva o přípravě nové koncepce řešení odpadů, zejména nový způsob určení poplatků odvozený od produkce odpadu3
   1. finance odpady 2022:
    1. výdaje za
     1. odpad na skládku – AVE – 2064 tis.
     2. tříděný odpad – Granplast – 1007 tis.
     3. sběrný dvůr – Recykling – 1556 tis.
     4. údržba města – 779 tis.
     5. kompostárna – ???? (neuvedeno)
     6. celkem 5 405 tis.
    2. příjmy
     1. poplatky občané 2 300 tis.
     2. Ekokom 500 tis.
   2. Dříve zvažovanou slevu za odevzdaný tříděný odpad jsme zamítli, protože by to nemotivovalo redukovat produkci plastového odpadu. Nicméně sběr pytlů zachováme, řešíme jestli zachovat nutnost čárových kódů.
   3. Chceme řešit likvidaci bioodpadu, protože až 1/4 směsného odpadu je bioodpad. Zvažujeme podporu domácího kompostování. Dále zvažujeme umístění větších nádob po městě, které by se odvážely na kompostárnu.
   4. Platba za odpad:
    1. v modelu, kde se platí na občana (současný systém) je max. částka 1200Kč, připravuje se novela 1600Kč/osobu a rok
    2. jiný model vychází ze skutečného množství a odvozuje se od nemovitosti – zde je třeba pořešit bytové domy, kde je platba za nemovitost
    3. Zavrhli jsme variantu vážení popelnic (současná firma nemá váhu na vozech)
    4. Podle zkušeností jiných obcí uvažujeme o dvou modelech:
     1. platí se podle velikosti popelnice a smluveného počtu svozů (od 60ti litrů až po kontejner) – bez ohledu na naplněnost popelnice – poplatek se stanoví na 1 litr nádoby
     2. Jiná varianta vychází z čipování – platilo by se podle počtu svozů, tedy pouze za přistavené popelnice. U bytových domů je problém, jak majitelé označí popelnice k odvozu.
   5. Další otázka je, jestli má město nadále dotovat odpady – oslovili jsme asi 10 měst v okolí, všechna mají poplatek na hlavu a všechny odpady dotují.
   6. Diskuse:
    1. (Steklý) smlouvy máme do konce roku 2024 a protože byly soutěženy na 5 let a to byly ceny pro nás ještě dosti výhodné, dá se předpokládat, že odpady hodně podraží.
    2. (Šárová z pléna): platí také chataři? (Chalupník) u rekreačních objektů se platí za objekt
   7. Posunutí termínu přípravy nové koncepce do konce října 2023 – 15 pro (mimo Koblížek)
  4. (Kubín) – dva dotazy ohledně záměru koupi pozemku za Terezou
   1. kontrolní výbor rozporoval s odkazem na §39, který se ve skutečnosti netýká koupě (ale jen prodeje) – KVB mi to potvrdilo
   2. Podle textu p. Šťastného zveřejněného v Ozvěnách předala Rada města návrh usnesení v rozporu se zákonem 4 – kde ten rozpor je?
   3. (Šťastný): ad. 1 – tento výklad mi pošlete, podle mého názoru se § týká i nákupu; ad 2. zpráva nebyla připravena s péčí řádného hospodáře, čímž se porušil Zákon o Obcích. Ale rozsoudit nás může jen Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán.

Konec v 18:15

 1. 5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil. – slatinak.cz[]
 2. Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2023 – slatinak.cz[]
 3. k tématu také: Spravedlivější poplatek za odpady – slatinak.cz[]
 4. Jaké jsou priority radnice? – slatinak.cz – odstavec 3[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.