6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam

19 přítomno, omluvili se Holeka a Peřina, v 17:30 odešel p. Jeník

 1. program 6 zasedání zastupitelstva
 2. předkupní právo k chatě ev. č 70
  1. proti 19
 3. koupě pozemkové parcely č. 890 Slatiňany (od ČEZu po bývalé trafačce) za odhadní cenu 1.385,- Kč/m2
  1. pro 19
 4. záměr prodeje pozemku 496/13 Trpišov
  1. RM doporučuje prodat část pozemku před chodníkem nutnou pro zřízení sjezdu, zbytek neprodávat
  2. rada doporučuje schválit jen prodej části pozemku
  3. osadní výbor doporučuje prodat část o vel. 39m2
  4. pro 18 (kromě p. Steklý)
 5. záměr prodeje 502/3 a 502/1 v kú Trpišov
  1. výbor pro územní plánování: proti 4 členové z 5ti
  2. RM nedoporučuje
  3. OV Trpišov také nedoporučuje
  4. proti 19
 6. Nominace starosty J.Brůžka do představenstva VaK Chrudim
  1. jsme významný akcionář, dříve byl také starosta I.Jeník ve VaK Chrudim, valná hromada bude v červnu
  2. pro 19
 7. Změna rozpočtu
  1. výdaj
  2. nákup komunálního vozu pro údržbu za 2,4 mil. Kč – (Harsa) – máme 23 let starou Multikáru, která je často v servisu
   1. v ceně je základní příslušenství – radlice a kontejner, další se bude asi také kupovat, je to skládačka
   2. co stávající nástavby na Multikáru, které se kupovaly za větší peníze, se budou muset prodat, nedají se využívat
   3. (víšek) – stará multikára je funkční, hlavně ji používáme na zimní údržbu, na shrnování sněhu a na to není spolehlivá (loni byla v servisu). Řešíme to už asi 5 let.
   4. (Šťastný): jsou dotace na elektro-užitková vozidla
   5. aktuálně je rozpočet financován z minulých let 20,3 mil.
  3. koupě pozemku od ČEZu 15tis, 51tis. projekt chodníku ke křížkům
  4. pro 8; protinávrh – schválit změnu rozpočtu bez auta: pro 15
  5. zastupitelstvo pověřuje RM připravit nákup vozidla pro údržbu místo stávající multikáry: pro 16
 8. Zřízení osadního výboru Škrovád
  1. navrženi: Klára Sýkorová; Marie Picpauerová (matka zastupitele Picpauera); Jitka Zahradníková (manželka zastupitele Zahradíka)
  2. Dotaz, jestli nejde o střet zájmů (Sobotková)? (Šotta – v žádném případě)(Jeník: ze zákona nesmí být členem jen starosta a místostarosta)
  3. pro: 17 (mimo Zahradník a Picpauer)
  4. Sýkorová: scházet se budeme první středu v měsíci
 9. Jednací řád města Slatiňany
  1. hlavní důvod je použití elektronické zařízení, přišly připomínky1 jen od jednoho zastupitele, u ostatních se tím předpokládá, že nemají výhrady. Připomínky se jednotlivě mohou projednat později.
  2. Kontrolní výbor souhlasí s navrženým zněním
  3. pro: 18 (mimo Koblížek)
 10. Různé
  1. (Brůžek): informace o pořizování územního plánu – 14 února bylo veřejné projednání. Žádné námitky nakonec nebyly, jen připomínky úřadů, čeká se na vyhodnocení, takže by mohl být už letos schválen
  2. (Brůžek): kompostárna – přišlo povolení, takže ji bude moci otevřít
   1. (Drahokoupil): vícepráce kompostárny se nám podařilo udělat levněji o asi 60tis. levněji tím, že jsme vybrali jiného zhotovitele
   2. Bude tam rozšířen kamerový systém, aby to bylo pod dozorem
   3. (Marek – návrh): co prodloužit provozní dobu kompostárny až do večera, když to lidi stihnou sebrat. (Brůžek): vyzkoušel bych stávající a pak uvidíme
  3. (Brůžek): kácení lip a dalších stromů v okolí městského úřadu – (p.Novotná) – řešíme už od loňska; náhradní výsadbu komplikují podzemní sítě. (Brůžek): dřevu je zatím uskladněno v prostorách města a bude prodáno, zatím se ještě neví komu
   1. (Picpauer) Nestálo by za úvahu skácet všechny ty lípy v Jiráskově ulici, které jsou stejně tak na 5 let a celou tu alej pak obnovit vcelku (i když jsem jinak proto nekácet velké stromy)? (Brůžek) I tento názor zazněl na jednání s památkáři, letos jsme to uzavřeli takto, aby se stihlo kácet ve vegetačním klidu, ale jednání budou pokračovat, včetně zkoumání dotací
  4. (Brůžek): přezkum hospodaření města za rok 2022 s výsledkem „bez výhrad“
  5. (Brůžek): dotace na ovál vypadá příznivě
  6. Dotaz na osvětlení ve Škrovádě pod lesem – ostatní osvětlení bylo vyměněno, ale proč tam zůstaly 3 koule? – (aktuálně nikdo přesně neví, asi to ještě není hotové) (Šťastný): stavba je podmíněná postupem ČEZu, s čímž to je propojené. Hoffman (snad v květnu by to ČEZ měl mít hotové)
  7. Web města – v jaké horizontu lze očekávat plné zfunkčnění? (Brůžek) bylo jednání s firmou BZ Company, ale termín není a ani si netroufám odhadnout, kdy bude web funkční
  8. Přesun kontejnerů ve Škrovádě: (Brůžek) odložili jsme až po vzniku osadního výboru aby se k tomu vyjádřil
  9. (Steklý): když už město nerozesílá štítky se složenkami za odpady, tak navrhuji zrušit povinnost lepení štítku.
   1.  firma stejně bere pytle bez štítků, ale aby o tom lidi věděli
   2. usnesení na zrušené povinnosti dávat štítky – pro 6 (TOP09+ODS)
  10. (P.Prachař za SNK-ED): návrh vytvoření ReUse centra ve Slatiňanech, jsou na to i dotace, ale o ty mohou žádat jen obce. Mohlo by to být v bývalém areálu Osevy. Problém Chrudimi je omezený prostor, ale podrobnosti, jak to tam funguje, nezná. V Brně se to financuje samo. (Chalupník): podpořil bych to. (Švecová): mám dobré zkušenosti se swapy, a tak myslím, že by to mohlo fungovat i u nás
   1. Návrh usnesení pro přípravu zřízení ReUse – pro 8 (neschváleno)
  11. Prostor pro údržbu proti STS: zatím je pronajatý, ale stát uvažuje o dražbě a v tom případě budeme mít zájem
  12. (Šárová) – uvažuje se o nádobách na bioodpad na sídlištích? (Brůžek): uvažovalo se i o víc variantách, teď se připravuje koncepce, musíme počkat, teď k tomu nedokážu víc říci. (Švecová): jsou města, kde funguje např. i komunální kompostování (Dražkovice, Pardubice), je kde se inspirovat.
  13. (Steklý): aktuálně je dotace na ekonomický SW, město potřebuje, žádáte o ni? (Rašín): zatím jsme nepožádali, momentálně zjišťujeme, co vlastně budeme potřebovat
  14. (Slanina): jak to vypadá s tím hektarem za Bonetem – (Brůžek): je to v jednání
  15. (Slanina): a dále jestli Slatiňany počítají s vybudováním cyklostezky podle silnice Chrudim-Slatiňany.(Brůžek): na cyklostezku není ani projekt, ta silnice je stále 1. třídy. Raději bychom dali do pořádku cyklostezku podle řeky. (Harsa): Chrudim připravuje studii na cyklostezku podle řeky a my potom podle jejího výsledku uvidíme
 11. Diskuse a závěr

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva
Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 29. března 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.


zápis z Ozvěn 5/2023

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 6. zasedání
zastupitelstva dne 29. března 2023:
1. Zastupitelstvo města schválilo program
6. zasedání zastupitelstva města.
2. Zastupitelstvo města neschválilo uplatnění předkupního práva k chatě č. ev.
70 v kat. území Kunčí.
3. Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemkové parc. č. 890 o výměře 95 m2 kat. území Slatiňany od společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035. Jde
o zatravněný pozemek, na kterém dříve
stála nyní již zrušená trafostanice.
4. Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo záměr prodeje části pozemkové
parcely č. 496/13 o výměře 39 m2
v k.ú.
Trpišov. Jedná se o záměr zřídit sjezd
na pozemek.
5. Zastupitelstvo města neschválilo záměr
prodeje pozemkových parcel č. 502/3
o výměře 88 m2
a č. 502/1 o výměře 987
m2
v k.ú. Trpišov s ohledem na potřeby
koncepčního řešení rozvojových lokalit
výstavby pro bydlení v dotčeném prostoru.
6. Zastupitelstvo města navrhlo ve smyslu
§ 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., zvolit
členem představenstva starostu města
pana Ing. Jana Brůžka.
7. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 3. schválené
usnesením RM /6/2023 ze dne 30. 1.
2023, rozpočtové opatření č. 4 schválené usnesením RM 7/2023 ze dne 13. 2.
2023 a rozpočtové opatření č. 5 schválené usnesením RM 9/2023 ze dne
13. 3. 2023. Zastupitelstvo města dále
schválilo 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok
2023 v příjmové části na 94 124 700,-
Kč (dorovnáno fi nancováním příjmů
18 794 888,19 Kč) a ve výdajové části
112 922 588,19 Kč (dorovnáno fi nancováním výdajů 0,- Kč).
Zastupitelstvo města pověřilo po rozsáhlé diskusi MěÚ přípravou nákupu
vozu vč. příslušenství pro údržbu města jako náhradu za stávající poruchový
Multicar.
8. Zastupitelstvo města zřídilo osadní
výbor pro místní část Škrovád. Předsedkyní osadního výboru byla zvolena
Mgr. Klára Sýkorová. Počet členů osadního výboru je určen na tři. Dalšími členy výboru byli zvoleni Marie Picpauerová a Jitka Zahradníková. Občané místní
části Škrovád se dne 13. března 2023
sešli a založení osadního výboru a nominaci jeho členů projednali.
9. Zastupitelstvo města schválilo Jednací
řád města Slatiňany. Hlavní změna jednacího řádu je používání záznamového
zařízení.
10. V různém seznámil starosta města
přítomné s aktuálním stavem schvalování nového územního plánu. Je vyvíjena maximální snaha, aby územní
plán vešel v platnost ještě v letošním
roce. Dále starosta seznámil zastupitele s aktuálním stavem příprav otevření
kompostárny. Starosta také informoval
zastupitele o prodeji bytů na Starém
náměstí. Budoucí kupující byli obesláni a někteří budoucí kupující vznesli
požadavky na úpravu smlouvy. Tyto
požadavky jsou právně konzultovány
a podle výsledku bude případně vyvoláno zasedání zastupitelstva s cílem
umožnit co nejdříve podpis příslušných
smluv.
Paní Novotná informovala zastupitele
o časové ose, jak probíhalo posuzování zdravotního stavu stromů v ulici
Jiráskova v posledních několika letech
a jaká byla přijímána administrativní
opatření v souvislosti s výsledky těchto posouzení. Z posledního posouzení
vzešlo, že v havarijním stavu je 12 lip
a je potřeba řešit stav těchto lip. Vzhledem k tomu, že na 5 ks lip již bylo získáno stanovisko orgánu státní památkové péče, mohlo být okamžitě požádáno
o povolení ke kácení a lípy byly ještě
v termínu do 31. 3. pokáceny. O stanovisko orgánu státní památkové péče
MěÚ Chrudim k pokácení zbylých 7 ks
lip bylo požádáno. Vzhledem k historii
aleje bude nutné realizovat náhradní
výsadbu, je však otázkou jakým způsobem. Obnova aleje výsadbou nových
stromů nebude jednoduchá, neboť
v ulici Jiráskova je uloženo velké množství inženýrských sítí, kdy každá z nich
má své ochranné pásmo. Přeložení sítí
v tomto prostoru bylo bylo fi nančně
mimořádně nákladné a technicky složité. Je třeba zajistit při výsadbě dostatečný prostor v kořenových mísách. Životnost zbylých stromů v aleji můžeme
ošetřením prodloužit na cca 5 možná
10 let.
Starosta seznámil zastupitele s informací, že proběhl přezkum hospodaření města za rok 2022 a hospodaření
za loňský rok je bez výhrad.
Dále byl diskutován provozní režim
kompostárny, funkčnost nového webu
města, otázka přesunutí místa s kontejnery na tříděný odpad ve Škrovádě,
označování pytlů s tříděným odpadem
štítky v rámci svozu od domů, otázka
dražby bývalého areálu podniku Oseva, případné umístění popelnic na bioodpad, vznik ReUse centra. To vše bez
přijetí případných usnesení.
Dále byl diskutován případný nákup
nového účetního software pro městský úřad. Místostarosta ing. Harsa seznámil přítomné, že město Chrudim
zvažuje zadání studie jak revitalizovat
a rozšířit stávající cyklostezku podél
Chrudimky do Slatiňan.
 1. připomínky jako Návrhy pod Jednací a volební řád Zastupitelstva města Slatiňany – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.