Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany v roce 2020

Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole v platném znění a upravují postup pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci
  a prosperitě.
 2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celkovou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje Rada a Zastupitelstvo města Slatiňany. Přidělení dotace není nárokové.
 3. Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořádané finanční závazky.
 4. Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů, finančních odměn, peněžních darů, pohoštění, rauty, nákup potravin, daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně), telefonní služby, úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing osobních automobilů, správní, soudní a bankovní poplatky, pojištění
  majetku.
 5. Dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů.
 6. Finanční podpora může dosáhnout maximálně 80 % z celkových přijatelných nákladů projektu. Její skutečná výše bude záviset na počtu podpořených žádostí. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast
 7. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, odbor hospodářsko-správní.
 8. Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od 23. září 2019 do 30. dubna 2020.

Podmínky poskytnutí finanční dotace

 • předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 500.000,- Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu na rok 2020
 • maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.
 • od 1. prosince 2019 do 29. února 2020 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok
 • pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2019, je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní dotace do 16. prosince 2019. Vyúčtování se předkládá na hospodářsko správní odbor městského úřadu Slatiňany
 • hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady města
 • rada města na základě předloženého návrhu hospodářsko správního odboru schválí rozdělení dotací, nebo předloží návrh zastupitelstvu města do 30. dubna 2020 (dle návrhu výše příspěvků jako celku – do 50 tisíc rada města, nad 50 tisíc zastupitelstvo, pro jednotlivý subjekt za rok)
 • s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany“
 • rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení.
 • finanční podpora může dosáhnout maximálně 80 % z celkových přijatelných nákladů projektu. Její skutečná výše bude záviset na počtu podpořených žádostí. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 20 %

Vyúčtování dotace

 • řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2020 dle účelu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá finanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pověření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
 • nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slatiňany nejpozději do 31. 1. 2021
 • finanční dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů, finančních odměn, peněžních darů, pohoštění, rauty, nákup potravin, daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně), telefonní služby, úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing osobních automobilů, správní, soudní a bankovní poplatky, pojištění majetku
 • dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů
 • v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúčtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chybami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení

Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žádosti o dotaci. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko správním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244. Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o dotaci na rok 2020 z rozpočtu města Slatiňany

Odkaz: slatinany.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=2587

Odkaz: Ozvěny 11/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.