Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Tato pravidla již neplatí, byla nahrazena pravidly z 25/5/2020


STATUT  ZPRAVODAJE   MĚSTA  SLATIŇANY (výtah)

Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany – zdarma včetně distribuce, nákladem 1 560 ks.

Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. Zastupitelstva a Rady města a Městského úřadu.

Ozvěny Slatiňan poskytují dále informace:

  • Městského úřadu z oblasti samospráva a státní správy
  • o činnosti organizací, kterých je město zřizovatelem
  • dalších orgánů státní správy a samosprávy
  • o činnosti místních společenských, zájmových a sportovních organizací
  • o činnosti místních firem
  • rozhovory se zajímavými osobnostmi
  • články o městě a jeho historii
  • vytvářejí prostor pro případnou veřejnou diskuzi, rozhovory, ankety, komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních částech.

Příspěvky Městského úřadu z oblasti samosprávy a státní správy, jsou zveřejňovány v neomezeném rozsahu a mají přednost před ostatními příspěvky nebo inzeráty.

Velikost ostatních příspěvků je omezena velikostí stránky A4 včetně fotografií.

Na inzerci je vyčleněna předposlední strana Ozvěn Slatiňan. Velikost inzerátů je omezena na ¼ stránky A4. Za kvalitu inzerátů odpovídá dodavatel. V případě nedostatku prostoru pro umístění inzerátu se přihlíží k pořadí, v jakém byly doručeny redakční radě.

Inzerce a reklamy jsou zveřejňovány za úhradu.

Cenu inzerátů a reklam se stanovuje ceníkem Rady města v poměru k nákladům na vydání zpravodaje.

Ozvěny Slatiňan nezveřejňují informace o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných v jakékoli formě a dále materiály, které by byly v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních lidských práv a svobod, či mohly budit veřejné pohoršení. O zveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada a zároveň nezodpovídá za jejich obsah.

Na zveřejnění článku v Ozvěnách není právní nárok.

V případě, že příspěvek obsahuje zavádějící informace či si vyžaduje reakci osob/y zmiňovaných v příspěvku, má redakční rada právo zajistit článek, který by tyto neúplné či nepravdivé informace uváděl na pravou míru, či přinesl vyjádření zmiňovaných osob/y.

Dále má redakční rada právo gramatické korektury. Ostatní změny textu budou realizovány pouze se souhlasem autora článku. Anonymní příspěvky nebudou zveřejňovány.

Vydávání Ozvěn se bude řídit edičním plánem zpracovaným na kalendářní rok, který bude zveřejňován v lednových Ozvěnách.

Případnou výjimku termínu vydání a náklad (počet výtisků) schvaluje Rada města. Za zpracování zpravodaje v souladu s platným statutem zodpovídá redakční rada.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení. Tímto statutem se zároveň ruší „Statut Ozvěny“ schválený usnesením rady města č. 33/2015 ze dne 7. 12. 2015. Tento statut schválila Rada města Slatiňany usnesením rady města č. 73/6/2018/RMS ze dne 17. 12. 2018.

MVDr. Ivan Jeník,                                                           Ing. Stanislav Šťastný,
starosta                                                                               místostarosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.