Právní stanovisko k žádosti o poskytnutí situace rekonstrukce ulice obcí

Z níže uvedených dokumentů na otevrenaspolecnost.cz vybírám:

  • § 11  InfZ (o odepření poskytnutí) není na danou situaci uplatnitelný. Podle § 3 písm. a) Autorského zákona (AutZ) se na projektovou dokumentaci, pořízenou veřejným investorem, vztahuje úřední licence (výjimka z ochrany autorského práva)
  • Navíc je zcela pochybné, že by projektová dokumentace rekonstrukce ulice splňovala charakteristiku autorského díla. Tu by mohl mít nejvýše nějaký architektonický výkres, řešící estetickou stránku rekonstrukce.
  • i v případě, že by šlo o autorské dílo, informace se poskytuje pro  osobní užití (toto se netýká zveřejnění na internetu)
  • Neuplatní se ani § 168 stavebního zákona: (…Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká…. ) Toto ustanovení stavebního zákona pozitivně upravuje, komu a za jakých okolností má stavební úřad poskytnout úplnou kopii projektové dokumentace v režimu stavebního zákona, nepředstavuje však zákazové ustanovení, které by omezovalo obecný přístup k informacím podle Infozákona.
  • Dále lze uplatnit § 12 IfnZ (princip selekce), který ukládá poskytnout informace po vyloučení těch, u kterých to stanoví zákon. To znamená, že i pokud by část stavby měla například význam z hlediska civilní ochrany, a byl by tak důvod neposkytnout „úplnou kopii“, o které hovoří § 168 stavebního zákona, pak by stejně povinný subjekt byl povinen poskytnout takovou (zbývající) část dokumentace, která chráněná není, tedy vypustit onu chráněnou část. Měl by tedy určitě poskytnout základní výkresy, ze kterých plynou odpovědi na vaše otázky (ze které je patrno budoucí řešení ulice – šířky chodníků, výškové rozdíly, materiál dláždění apod)

Uvedené směry argumentace nelze samozřejmě vykládat absolutně. V takovýchto případech se jedná o poměřování práva na ochranu autorského díla a právo na informace. Ústavní soud (viz nález z 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16) v této souvislosti hovoří o tom, že se musí zkoumat povaha autorského díla, tedy jestli se jedná jen o jednoduché dílo, které je tvůrčí ve velmi omezeném rozsahu, anebo vskutku velký a náročný autorský počin. Na tom poté záleží, jestli převáží ochrana autorského práva, anebo právo na informace.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.