Předvolební leták ODS+TOP09 Za lepší Slatiňany 2022 – Program

Celý text letáku do schránek z počátku září 2022

ZA LEPŠÍ SLATIŇANY

Úvodní slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
v letních měsících jste obdrželi od nás do schránek tiskoviny, které bilancovaly naši dosavadní práci na radnici a dále jsme Vám podrobněji představili první sedmičku našich kandidátů do zastupitelstva.

Na základě dosavadní práce v  pozici místostarosty a  získaných zkušeností jsem se stal v rámci naší koalice ODS a  TOP 09 lídrem společné kandidátky. Chci se tak ucházet o Vaši důvěru ve volbách jako kandidát na starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě a je Vám k dispozici.

V  souvislosti s  tím mi dovolte, abych Vám předložil konečnou bilanci plnění programu z roku 2018, současně náš volební program a představil naši kompletní kandidátní listinu. Všichni jsme skutečně připraveni pro Vás
a naše město pracovat.

Náš volební program je sestaven realisticky se znalostí chodu radnice,
potřeb občanů a  finančních možností města, oproštěn od zbytečných, nicneříkajících politických frází a  nesplnitelných slibů. Program je shrnut v konkrétních bodech a cílech, jejichž plnění si budete moci v průběhu volebního období tzv. „odškrtávat“, pokud naše kandidátka získá od Vás, voličů, dostatečně silný mandát.

Stěžejní bod našeho programu je pokračovat v  prosazování odpovědného hospodaření. Jsme také zastánci štíhlého a efektivního úřadu, kde jsou zároveň zaměstnanci motivováni a odměňováni dle vykonané práce. Prioritně chceme zvýšit investiční úsilí do oprav a rekonstrukcí dlouhodobě zanedbaného stavu chodníků, silnic, veřejného osvětlení. V nadsázce řečeno
„chodníky a  silnice nejsou pravicové ani levicové“, ty jsou buď opravené, či
zanedbané, nebo rozbité. Dále bychom pak rádi pokračovali v investicích snižujících energetickou náročnost budov a veřejného osvětlení.

Velkým a  nezbytným cílem je dotáhnout do konce převod sportovišť Spartaku do vlastnictví města a uskutečnit jejich postupnou obnovu a  rekonstrukci prostřednictvím dotací. Dále pak nastavit spravedlivě poplatek
za komunální odpad dle skutečného vyprodukovaného množství. V  neposlední řadě provést systémovou změnu ve fungování údržby města tak,
aby nás opět provázely čisté a uklizené ulice, rozkvetlá zeleň, chodníky zbavené plevele, pravidelně sekané travnaté plochy a upravený hřbitov.

Pokud získáme ve volbách Vaši důvěru, můžeme ihned navázat na dosavadní práci a začít naplňovat jednotlivé programové cíle. Současně budeme moci pokračovat v rozpracovaných investičních záměrech a  ve složitém shánění různých dotací, protože bez nich nelze mnohé akce uskutečnit s  ohledem na omezený rozpočet města.

Nadále budeme Vám, občanům, pečlivě naslouchat, prosazovat Vaše názory
a  snažit se Vás co nejlépe zastupovat. Pojďte s námi dokončit změnu, která
započala volbami v roce 2018 ve vedení radnice s cílem společně posunout
rozvoj Slatiňan o velký kus vpřed.

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

Rozpočtově odpovědné hospodaření

Za uplynulé 4 roky našeho působení v  Zastupitelstvu a  Radě města jsme v  rámci koalice a  našich možností prosazovali efektivní hospodaření s penězi daňových poplatníků doprovázené mnohdy provozními škrty. Zároveň jsme bránili navyšování počtu zaměstnanců úřadu. I  přes výpadky příjmů ze sdílených daní způsobené pandemií byl ve všech letech dosažen kladný hospodářský výsledek a vytvořeny zdroje pro další investice. Výsledek hospodaření je znázorněn v uvedeném grafu. Za celé volební období město hospodařilo bez nového úvěru či půjčky a veškeré investice financovalo z rozpočtu města a obdržených dotací. Vzhledem k  současné složité hospodářské situaci, zejména v oblasti růstu cen energií a nákladů ve stavebnictví, budou následující léta rozpočtově velmi náročná. Tato situace nutí k přehodnocení investičních priorit tak, aby do budoucna podstatně dluhově nezatížily město. Týká se to primárně připraveného velkého projektu rekonstrukce Kabeláčova mlýna, jehož stavební realizace byla odhadnuta v cenách roku 2021 v částce cca 75 mil. Kč. Při současných cenách by byla tato investice výrazně vyšší a na dlouhou dobu by značně zatížila rozpočet města.

Město má aktuálně naléhavější investiční priority, jako je rekonstrukce
chodníků, silnic, osvětlení, převáděných sportovišť a  odkanalizování
Kunčí. Sportovní hala je ve špatném stavebně-technickém stavu a  je nutno ji v dohledné době zrekonstruovat a  také snížit její energetickou náročnost. Sportovní halu a přilehlá sportoviště primárně využívá naše základní
škola a je povinností města, coby zři-
zovatele, vytvořit příznivé podmínky
pro povinnou výuku tělesné výchovy
a pro sportovní aktivity organizované
i širší veřejnosti.
Z výše uvedených důvodů plánovaná
rekonstrukce plovárny, jejíž studii od-
souhlasilo zastupitelstvo města, bude
muset před naléhavějšími akcemi po-
čkat. I  přes tuto skutečnost se bude-
me snažit a jednat s dotčenými orgány
o zachování jejího provozu.
Naše investiční záměry jsou velké,
na jejich realizaci chceme využít
jednak prostředky rozpočtu města
a  dále prostředky z  různých dotač-
ních titulů z  evropských, národních i krajských zdrojů tak jako doposud.
Zároveň nedopustíme, aby došlo
k prodeji budov ve vlastnictví města.
Z výše uvedených skutečností vychází
náš volební program týkajících se in-
vestičních priorit s důrazem na odpo-
vědné hospodaření.
Velkým a  nezbytným cílem je dotáh-
nout do konce převod sportovišť Spar-
taku do vlastnictví města a uskutečnit
jejich postupnou obnovu a  rekon-
strukci prostřednictvím dotací. Dále
pak nastavit spravedlivě poplatek
za komunální odpad dle skutečného
vyprodukovaného množství. V  nepo-
slední řadě provést systémovou změ-
nu ve fungování údržby města tak,
aby nás opět provázely čisté a uklizené
ulice, rozkvetlá zeleň, chodníky zbave-
né plevele, pravidelně sekané travnaté
plochy a upravený hřbitov.
Pokud získáme ve volbách Vaši důvěru,
můžeme ihned navázat na dosavadní
práci a začít naplňovat jednotlivé pro-
gramové cíle. Současně budeme moci
pokračovat v rozpracovaných investič-
ních záměrech a  ve složitém shánění
různých dotací, protože bez nich nelze
mnohé akce uskutečnit s  ohledem na
omezený rozpočet města.
Nadále budeme Vám, občanům, pečli-
vě naslouchat, prosazovat Vaše názory
a  snažit se Vás co nejlépe zastupovat.
Pojďte s námi dokončit změnu, která
započala volbami v roce 2018 ve vede-
ní radnice s cílem společně posunout
rozvoj Slatiňan o velký kus vpřed.
Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta
Ing. Marie Herrová
členka fi nančního výboru

Bilance plnění stěžejních bodů volebního programu z roku 2018

Program není pro nás cár papí-
ru, ale závazek vůči Vám, voličům,
kdy se na konci volebního období
zodpovídáme za skutečné plnění
našeho programu, který nebyl jen
slibováním před volbami. Předklá-
dáme Vám konečnou bilanci toho,
co se podařilo, co je rozpracováno,
ale také, co se prozatím nepodařilo.
Naším cílem bylo v uplynulém vo-
lebním období splnit maximální
množství programových bodů
v rámci síly, kterou jsme obdrželi ve
volbách v roce 2018, kdy jsme zís-
kali 22 % hlasů se ziskem 5 zastupi-
telů z celkového počtu 21. Následně
dle uzavřené koaliční smlouvy jsme
získali 3 radní ze sedmi.
Od začátku jsme prosazovali od-
povědné hospodaření bez dluhů
s  důrazem na investiční rozvoj
města s cílem získat co nejvíce pro-
středků z  dotací. Zároveň jsme se
snažili v rámci možností spravovat
majetek města s péčí řádného hos-
podáře. Také jsme zabránili návr-
hům na prodej městského majet-
ku, ať již městských pozemků, nebo
např. domu u „šišáku“, kde je kadeř-
nictví, z důvodu zachování základ-
ních služeb pro občany. I vzhledem
k růstu cen nemovitostí a pozemků
to bylo rozhodnutí velmi správné.
Jednou z  našich priorit byly opra-
vené chodníky. Před naším přícho-
dem na radnici jsme žádné projekty
v  šuplíku nenašli. Naše investiční
úsilí tak směřovalo do projekčních
příprav rekonstrukcí ulic a  záro-
veň do realizace investic do škol-
ství. Stavebně se podařilo dokončit
nový chodník Švermova, zahájit
rekonstrukci chybějící části ulice
Klášterní, opravit chodník v ulici 5.
května. Projekčně se dokončují uli-
ce Čechova a Medunova. Zpracová-
vá se studie na ulici Tyršova vč. síd-
liště. Bohužel pandemie projekční
práce a mnohá povolení velmi zdr-
žela, a tak se některé projekty pro-
zatím nestačily realizovat. Oprave-
né chodníky a silnice nadále patří
mezi naše jednoznačné priority.
Bohužel jsme nedokázali pohnout
s  údržbou a  změnit systém práce
a  řízení, jelikož koaliční partner
SNK-ED má jiný názor a je s prací
údržby spokojen. Nás ale stále trá-
pí, jako většinu z Vás, čistota města,
a  to zejména zametání chodníků,
nepravidelný úklid plevele a náno-
sů na chodnících a  pod obrubní-
ky, sekání travnatých ploch a jejich
včasných odvoz, přerostlé živé plo-
ty bránící ve výhledu při výjezdech
z  křižovatek. A  v  neposlední řadě
pravidelná a  komplexní údržba
hřbitova a vytvoření nové plánova-
né květinové výzdoby města v  let-
ním období.
Zároveň se nám v Radě nepodaři-
lo prosadit personální audit úřadu
hrazený z dotace, který by nastavil
lepší organizační strukturu úřadu,
procesy a systém motivace a odmě-
ňování za skutečně vykonanou prá-
ci zaměstnanců.

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta
Ing. Vít Steklý
radní
Marie Málková
radní

Plnění vybraných programových bodů našeho volebního programu 2018

Zavedeme opět týdenní svoz odpadů alespoň
v době letního času, nebo dáme možnost samotným
občanům, aby se rozhodli podle svých potřeb, a od-
stupňujeme tak výši poplatků.
Byl zaveden týdenní svoz odpadu v létě kvůli jeho zapá-
chání, dále byly popelnice očipovány a tím se otevírá do
budoucna možnost natavení spravedlivějšího poplatku za
směsný odpad v případě souhlasu zastupitelstva.
Sjednotíme zeleň a květinovou výzdobu města.
Podařilo se revitalizovat některé zelené plochy, a to park
před školou, kruhový objezd s přilehlými ostrůvky, prostor
na Starém náměstí.
Budeme podporovat řešení kapacit MŠ, ZŠ a ZUŠ
s ohledem na místní demografi cký vývoj.
Vyměněny okna a citlivě opravena fasáda ZŠ, zrealizová-
na nástavba školy s novými učebnami z důvodu zvýšení
kapacity, v MŠ změněn způsob vytápění a upraveny vnitřní
i venkovní prostory z dotace.
Budeme prosazovat, aby důležité investiční zámě-
ry starosta projednával s občany přímo v jednotli-
vých místních částech města.
Místostarosta zodpovědný za investice veškeré investiční zá-
měry zveřejňoval a zároveň projednával s občany, následně
předkládal ke schválení Radě.
Investice do zázemí a vybavení základní školy,
mateřské školy a ZUŠ jsou pro nás investice do na-
šich dětí.
Rekonstruovány některé učebny na ZŠ a MŠ včetně zřízení
venkovních učeben z dotace.
Budeme následovat dobrých příkladů z podobně
velkých obcí.
Po vzoru jiných měst, např. Letohradu, byl zaveden svoz
plastu a papíru dům od domu za účelem nabídnutí komfort-
nější možnosti v třídění odpadu občanům.

Zajistíme úpravu kruhového objezdu tak, aby
symbolizoval Slatiňany.
Úprava zrealizována včetně květinové výzdoby, nedošlo
k dohodě s policií ČR na povolení umístit symbol Slatiňan
Chceme omezit výdaje v podobě nesmyslných
projektů a bobtnání úřadu.
Po celou dobu jsme škrtali provozní prostředky a bránili
navyšování počtu zaměstnanců ze strany koaličního part-
nera (např. na Švýcárně). Nebyl schválen žádný nesmyslný
projekt s vysokými provozními náklady.
Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti.
Po celé čtyřleté volební období nedošlo k nárůstu daně, jejíž
částečnou výši má v kompetenci samospráva města.
Zpřehledníme internetové stránky města, aby
občan našel, co potřebuje.
Je vybrán zhotovitel nových stránek a do konce září by měly
být zprovozněny.
Chceme zavést nahrávání a přenosy ze zasedání
zastupitelstva a uveřejnit je na internetových strán-
kách města.
Nahrávací zařízení je nakoupeno z dotace a je možné ho
okamžitě použít, pokud nové zastupitelstvo schválí změnu
jednacího řádu.
Prosadíme systém rozklikávacího rozpočtu, který
úspěšně funguje v některých českých městech. Chce-
me, aby občané měli možnosti vidět, jak s jejich
penězi nakládá radnice.
Systém rozklikávacího rozpočtu bude součástí nových
webových stránek, které budou zprovozněny do konce září.
Samozřejmostí se stanou opravené a čisté chodní-
ky, udržovaná zeleň ve všech městských i místních
částech, uklizený hřbitov a o další městská prostran-
ství se budeme starat ve prospěch občanů a Slatiňan.
Realizován nových chodník Švermova, rekonstruována
zbývající část ulice Klášterní, opraven chodník 5. května.
Připravovány další projekty na ulici Medunova, Čechova,
Nádražní, Tyršova vč. sídliště, chybějící chodník od křižo-
vatky T ke křížku ve Škrovádě.
Provedeme organizační a personální audit Měst-
ského úřadu Slatiňany za účelem snížení nákladů,
a popřípadě vypsání nových výběrových řízení na
vedoucí pozice úřadu.
Nepodařilo se z důvodu nesouhlasu koaličního partnera. Na
provedení personálního auditu jsme mohli získat dotaci.
Zefektivníme činnost odboru Údržba města.
Nepodařilo se z důvodu rozdílného pohledu na věc ze
strany koaličního partnera SKN-ED, který je s prací údržby
vcelku spokojen.

POUKAZ NA ZMRZLINU ZDARMA

1. Vystřihněte poukaz
2. Navštivte zmrzlinu „U Málka“
3. Vyberte si libovolnou střední zmrzlinu do běžného kornoutu.
4. Předložte vystřižený poukaz při placení
* Platnost poukazu do 22.9.2022 a do vydání 1500 zmrzlin.

Jeden komentář u “Předvolební leták ODS+TOP09 Za lepší Slatiňany 2022 – Program”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.