Předvolební leták ODS+TOP09 Za lepší Slatiňany červenec 2022

Celý text letáku do schránek doručovaného spolu s Ozvěnami kolem 1/7/2022

ZA LEPŠÍ SLATIŇANY

Červenec 2022

Uvodní slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím zhodnotit naši dosavadní práci pro město a předložit Vám bilanci toho, co se podařilo, ale také toho, co se zatím nedaří. Naši zvolení zastupitelé, až na jednu výjimku, nastoupili na radnici jako nováčci s cílem nastartovat potřebnou změnu a posunout rozvoj města o kus vpřed. Po složitých povolebních vyjednáváních se nám podařilo do koaliční smlouvy dostat mnoho bodů našeho programu, se kterým jsme se ucházeli o Vaše hlasy. Bohužel v průběhu tohoto volebního období do života lidí i fungování radnice zasáhla nejdříve pandemie se všemi nařízenými omezeními a následně válečný konflikt na Ukrajině, razantní nárůst cen zejména za energie a v oblasti stavebnictví, které se bezprostředně dotýkají rozpočtu města podobně jako rodinných rozpočtů.

Po volbách jsme si stanovili několik cílů, které se snažíme naplňovat.
V oblasti investic, které mám v gesci, byl zpracován plán investic s tím, že investiční záměry jsem předem projednával s Vámi občany Slatiňan, jak
jsme slíbili před volbami. Ze začátku období jsme se zaměřili zejména na  investice do školství. Podařilo se citlivě přistoupit k renovaci historické
budovy školy, na malé škole byla realizována moderní nástavba s novými
učebnami z dotace. Na mateřské škole byl z dotace změněn způsob vytápění, který nyní přináší finanční úspory zvláště v době růstu cen energií, a také zvelebeny její prostory. Věnovali jsme maximální úsilí při shánění různých dotačních programů zejména na investice. Také zbudování nové hřbitovní brány s bezpečným přecházením vzbudilo většinou kladné
hodnocení.

V druhé půlce období jsme investiční úsilí zaměřili na postupnou obnovu dlouhodobě zanedbaného stavu chodníků, silnic a osvětlení, řešení převodu sportovišť Spartaku s cílem jejich budoucí rekonstrukce a pokračování v přípravě odkanalizování Kunčí. Přes různé námitky se podařilo vybudovat tolik chybějící chodník ve Švermově ulici včetně osvětlení, připravit rekonstrukci zbývající ulice Klášterní a jsou projektovány a připravovány další ulice, ať se jedná např. o ulici Čechova, Medunova, Tyršova, včetně sídliště a další. Bohužel se vše nedaří tak rychle, jak jsem si představoval, jelikož povolování staveb je v této republice zbytečně složité a zdlouhavé, mnohé také zdržela pandemie, která prodloužila lhůty pro vydání stanovisek všech možných institucí. Také výběr zhotovitele, kdy se dle zákona soutěží na nejnižší cenu, nedopadne vždy dobře jako v případě
vleklé rekonstrukce „šišáku“, který jsme firmě nechali předělat do požadované kvality.

Mezi další naše priority bylo nastartování změny v nakládání s odpady, které má v gesci radní Vít Steklý. Každoročně navrhujeme škrty v provozních výdajích rozpočtu s cílem udržet investiční dynamiku i přes nepříznivý ekonomický vývoj související s růstem cen. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit koaličního partnera o nutnosti provést personální audit za účelem zefektivnění a úspor. Neustále také řešíme fungování údržby, se kterou nejsme dlouhodobě spokojeni a také vzhled města, který je zanedbaný a daří se ho zlepšovat jen velmipomalu (více v textu radní Marie Málkové).

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakkoliv zajímáte o dění ve
městě, nebo jste zapojeni do různých spolkových činností, podnikáte zde,
či jinak přispíváte v rámci svých možností k rozvoji našeho města, či pomáháte v krizových situacích. Někteří nám píšete, diskutujete
s námi, kritizujete, či chválíte, opravdu si toho velmi ceníme a je to pro
nás důležitá zpětná vazba, zda je naše práce prospěšná. I nadále Vám
budeme naslouchat a snažit se Vaše názory prosazovat a co nejlépe Vás
zastupovat.

Údržba a vzhled města

V roce 2018 jsme Vám ve volebním
programu předložili naši představu,
jak chceme pro město pracovat a co
všechno bychom ve Slatiňanech chtěli
zlepšit, či změnit.
Jedním z našich několika stěžejních
bodů byla údržba a vzhled města.
Bylo a je naší snahou postarat se
o některé základní a zásadní změ-
ny. Jsme totiž přesvědčeni, že vedle
nejrůznějších služeb zdravotních, so-
ciálních, či sítě obchodů, pohostinství
a občerstvení, které v našem městě
poskytují místní podnikatelé, je pro
spokojený život občanů velmi důleži-
tý také vzhled města, údržba, pořádek
a čistota. Nakonec o tom svědčí i řada
Vašich připomínek a stížností.
Podařilo se nám obnovit a květinami
trochu oživit park před základní ško-
lou, měli jsme radost, jak nám krásně
rozkvetl kruhový objezd, tzv. „ šišák“
a přilehlé ostrůvky. Rekonstrukce
šišáku proběhla sice především kvůli
bezpečnosti provozu a z důvodu za-
mezení neustálých oprav vyvrácených
obrubníků, přesto jsme ji rádi využili
i pro květinovou výzdobu.
A tím se, bohužel, velmi rychle
dostávám k tématu, jehož řádky se
mi nepíší lehce, neboť přes veškerou
snahu a opravdu velké a neustálé
úsilí, se nám v oblasti úklidu a údržby
města mnoho nepodařilo. Musím
přiznat, že jeden z důvodů je i ten, že
náš silnější, koaliční partner v radě
města má na tuto problematiku jiný
názor a jak nám nedávno při jednání
rady sdělil, je se současným stavem
spokojen.
Nás však stále trápí nedostatečná
údržba přerostlých keřů či živých
plotů, které pak brání výhledu při
výjezdu např. na hlavní silnici. Zame-
tání chodníků a úklid plevele a ná-
nosů na chodnících a pod obrubníky
je také mnohdy bezútěšný. Sekání
travnatých ploch, odvoz posekané
trávy, která mnohdy na posečených
plochách zahnívá a zvláště na sídlišti,
pod okny bytů není v létě nic příjem-
ného. Chybí nám častější, pravidelná
a komplexní údržba hřbitova.
Jsme přesvědčení, že situaci lze
změnit velmi rychle a účinně, a to
změnou systému řízení a organizací
práce. Jednoznačně je nutné stanovit
priority, konkrétní zodpovědnost za
jednotlivé úseky, časovou náročnost
na jednotlivé činnosti a důslednou
kontrolu. Po dosavadních zkušenos-
tech vážně zvažujeme, na kolik je
výhodné navyšování počtu zaměst-
nanců na údržbě či některé činnosti
v úklidu, sekání trávy a podobné
zadat externí fi rmě, která by určité
práce vykonávala pravidelně. Rádi
bychom alespoň některé změny,
které povedou ke zlepšení celkového
vzhledu a čistoty města, prosadili co
nejdříve.

Marie Málková radní

Jaký bude poplatek za odpady příští rok?

Po našem nástupu na radnici nás
v roce 2018 čekal nelehký úkol, jak
dál posunout odpadové hospodářství
a vypořádat se se stále přísnější legis-
lativou v souvislosti se skládkováním
směsného odpadu. V té době se bo-
hužel sešel souběh konce tří smluv,
které zajišťovaly svoz komunálního
odpadu, výsyp tříděných kontejnerů
a provoz sběrného dvora. Zároveň
jsme byli upozorněni krajským
úřadem, že uvedené služby musíme
soutěžit jako jednu zakázku oproti
minulosti, což nás posunulo do nad-
limitního režimu dle zákona. Taková
forma veřejné soutěže je administra-
tivně daleko náročnější, a tak bylo
rozhodnuto o výběru firmy, jež tuto
administraci městu zprostředkuje.
Město na tuto administraci obdrže-
lo tři nabídky – OTIDEA CZ s.r.o.
(cena 173 800 Kč), ISES, s.r.o. (192
000 Kč) a MSB Legal, v.o.s. (195 788
Kč). Vzhledem k velmi podobným
cenám Rada města vybrala společnost
MSB Legal. Důvodem výběru bylo,
že je firma tvořena advokáty, kteří
nám nabídli smlouvy na míru oproti
ostatním, kteří nabízeli pouze úpravu
vzorových smluv. Právě kvalita smluv
se projevila v roce 2020, kdy jsme
dokázali uplatnit u společnosti AVE
pokutu ve výši 140 000 Kč. za nedo-
držení smluv.
V rámci změny systému odpadového
hospodářství jsme byli průkopníci
v zavedení systému očipování popel-
nic, který se nyní postupně dostává
i do jiných měst a obcí. Díky čipování
disponujeme analytickými daty, např.
v četnosti výsypu při jednotlivých
svozech, a tak Rada města mohla
např. efektivně rozhodnout o přes-
ném zahájení a ukončení letního
týdenního svozu. V současné době
dotahujeme adresnou evidenci po-
pelnic, která koresponduje s novou
legislativou, a tak díky čipování bu-
deme připraveni ke spravedlivějšímu
poplatku za směsný odpad z popelnic.
Naší snahou bylo též v souvislosti
s růstem nákladů na skládkování
směsného odpadu usnadnit lidem
třídění, a to zavedením svozu dům
od domu u plastů a papíru. Vzhle-
dem ke každoročnímu růstu nákladů
za skládkování směsného odpadu
je naším cílem, aby se občané měli
možnost svobodně rozhodnout, zda
chtějí více třídit a zaplatit na poplat-
cích méně, či nechtějí, ale pak zaplatí
více, jelikož se nechovají šetrně k ži-
votnímu prostředí. Zároveň někteří
lidé pracují, či studují po většinu času
v jiném městě, a přesto platí poplatek
ve stejné výši, i když většinu odpadu
produkují někde jinde. Jiní se naopak
velmi šetrně chovají k životnímu pro-
středí a produkují minimální směs-
ný odpad, a přesto všichni platíme
stejně. Právě očipování popelnic tuto
kvalitativní změnu umožňuje.
Naším konečným cílem je nastavit
spravedlivý poplatek za skutečnou
produkci odpadu.

Jak v průběhu roku pokvete náš „ Šišák“

Na osázení kruhového objezdu byla
vybrána zahradní architektka. Našim
přáním bylo, aby v každém ročním
období na šišáku něco vykvetlo
a v zimním období aby jej zdobily
rostliny stálezelené. Pravda, na po-
měrně malou plochu docela hodně
požadavků.
Jaro se skutečně povedlo, některé
rozkvetlé keře čilimníků, tavolníků,
zelených kostřav a hlavně tulipány
nám udělaly radost a jarní dny jistě
zpříjemnily.
Paní architektka nám prozradila
i další květiny, které budou v násle-
dujících měsících nakvétat, napří-
klad okrasné česneky, bíla Třapatka,
Svíčkovec, modré Perovskie, nebo
marulky. Období podzimu by se
mělo zabarvit částečně do fialovo
modré a to astrami a rozchodníky.
Přes zimu nám zůstanou stálezelené
čilimníky, které doplní suché trávy.
V polovině února se seříznou suché
natě trvalek a na jaře to začne zase
znovu.
A tak můžeme společně sledovat, co
nám to vlastně vykvete a jak se bude
šišák v průběhu roku měnit.

Kontakty

Ing. Vít Steklý radní
Ing. Šťastný Stanislav +420 724 652 041 s.stastny@slatinany.cz stastny.slatinany@seznam.cz stanislav.stastny@lepsislatinany.cz
Marie Málková +420 724 652 041 malkovi.fm@seznam.cz marie.malkova@lepsislatinany.cz
Ing. Vít Steklý +420 721 942 193 vit.stekly@pce.top09.cz vit.stekly@lepsislatinany.cz

Bilance plnění vybraných programových bodů

našeho volebního programu
Snažíme se maximálně naše programové body postupně plnit v rámci síly, kterou jsme obdrželi od Vás, voličů, v roce
2018, kdy jsme získali 22 % hlasů se ziskem 5 mandátů zastupitelů z celkového počtu 21. Následně dle koaliční smlouvy
jsme získali 3 mandáty radních ze sedmi.
Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti.
Po celé čtyřleté volební období nedošlo k nárůstu daně,
jejíž částečnou výši má v kompetenci samospráva města.
Budeme následovat dobrých příkladů z podobně
velkých obcí.
Po vzoru jiných měst, např. Letohradu, byl zaveden
svoz plastu a papíru dům od domu za účelem nabídnutí
komfortnější možnosti v třídění odpadu občanům.
Budeme usilovat o zrušení poplatků za komunální
odpad pro děti do 15-ti let a důchodce nad 75 let.
V rámci koaličního kompromisu došlo k odpuštění
poplatků u dětí do 1 roku a ke slevě pro důchodce nad
80 let ve výši 50 %.
Sjednotíme zeleň a květinovou výzdobu města.
Podařilo se revitalizovat některé zelené plochy, a to park
před školou, kruhový objezd s přilehlými ostrůvky,
prostor na Starém náměstí.
Zavedeme opět týdenní svoz odpadů alespoň v době
letního času, nebo dáme možnost samotným obča-
nům, aby se rozhodli podle svých potřeb, a odstupňu-
jeme tak výši poplatků.
Byl zaveden týdenní svoz odpadu v létě kvůli jeho zapá-
chání, dále byly popelnice očipovány a tím se otevírá do
budoucna možnost natavení spravedlivějšího poplatku
za směsný odpad v případě souhlasu zastupitelstva.
Zajistíme úpravu kruhového objezdu tak, aby symbo-
lizoval Slatiňany.
Úprava zrealizována včetně květinové výzdoby, nedo-
šlo k dohodě s policií ČR na povolení umístit symbol
Slatiňan
Budeme prosazovat, aby důležité investiční záměry
starosta projednával s občany přímo v jednotlivých
místních částech města.
Místostarosta zodpovědný za investice veškeré investič-
ní záměry zveřejňoval a zároveň projednával s občany,
následně předkládal ke schválení Radě.
Chceme omezit výdaje v podobě nesmyslných projek-
tů a bobtnání úřadu.
Po celou dobu jsme škrtali provozní prostředky a bránili
navyšování počtu zaměstnanců ze strany koaličního
partnera (např. na Švýcárně). Nebyl schválen žádný
nesmyslný projekt s vysokými provozními náklady.
Investice do zázemí a vybavení základní školy, mateř-
ské školy a ZUŠ jsou pro nás investice do našich dětí.
Budeme podporovat řešení kapacit MŠ, ZŠ a ZUŠ
s ohledem na místní demografický vývoj.
Vyměněny okna a citlivě opravena fasáda ZŠ, zrealizová-
na nástavba školy s novými učebnami z důvodu zvýšení
kapacity, v MŠ změněn způsob vytápění a upraveny
vnitřní i venkovní prostory.
Provedeme organizační a personální audit Městského
úřadu Slatiňany za účelem snížení nákladů, a popří-
padě vypsání nových výběrových řízení na vedoucí
pozice úřadu.
Nepodařilo se z důvodu nesouhlasu koaličního partne-
ra. Na provedení personálního auditu jsme mohli získat
dotaci.
Zefektivníme činnost odboru Údržba města
Nepodařilo se z důvodu rozdílného pohledu na věc
ze strany koaličního partnera, který je s prací údržby
vcelku spokojen.

Zadavatel: koalice ODS a TOP 09 / Zpracovatel: VS Point s.r.o.
ZA LEPŠÍ SLATIŇANY

Odkaz: Leták do schránek, PDF verze letak5.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.