Návrh: Připravit Generel cyklistické dopravy

Jednosměrka mimo cyklisty ve Šmeralově ulici

2.2 Generel cyklistické dopravy
2.2.1 Obecně
Generel cyklistické dopravy je koncepční dokument, který:
 stanovuje pravidla zohlednění používání jízdního kola v daném území;
 je nezbytným předpokladem pro zlepšování podmínek (infrastruktury) v dané oblasti;
 nemá pevně stanovenou přesnou podobu ani způsob provedení a přípravy.
Generel zpravidla slouží jako:
 podklad pro zadávání a při zpracovávání podrobnější dokumentace;
 podklad pro územně-plánovací dokumentace;
 jako soubor požadavků na další záměry v území.
V závislosti na konkrétních potřebách se může jednat o:
 jednoduchou studii obsahující alespoň nezbytné základy rozvoje;
 propracovaný zevrubný dokument podrobně plošně řešící celé území;
 součást komplexnějšího materiálu (například generelu veřejných prostranství).
V případě omezených zdrojů nebo času je vhodné:
 mít alespoň základní soudobou a korektní rozvahu o území z hlediska cyklistického provozu;
 neužívat koncepci zastaralou (a v důsledcích často nevhodnou až škodlivou) nebo žádnou.
2.2.2 Proces navrhování a postup návrhu
Vytvoření a aktualizace koncepce cyklistické dopravy a rekreace pro dané území (formou
samostatného generelu nebo jako součást širší koncepce) má být provázeno širším procesem s tímto
doporučeným postupem: zadání > analýza > koncept návrhu > návrh > platnost > aktualizace.
Uvedený proces přípravy a životního cyklu generelu je pouze orientačním návodným vodítkem.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.