Pro ODS+TOP09 byla údržba důležité téma

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení občané,

k napsání těchto řádek mně přiměly dva články v srpnových Ozvěnách. Článek pana Šťastného a reakce pana starosty Brůžka a pana místostarosty Harsy1. Jak je z článků patrné, u diskutované situace nebyl přítomen nikdo z pisatelů obou článků, tedy ani jedna strana, to jen pro upřesnění. Co chci ovšem stručně zmínit je však pořádek, čistota, údržba a vzhled našeho města. V minulém volebním období byl pan Šťastný místostarostou a já byla členkou Rady města, proto si dovolím připsat pár informací. Čistota, pořádek a vzhled města bylo jedno z našich stěžejních témat již před minulými volbami. A mohu Vás ujistit, že to pro nás bylo důležité téma po celé čtyři roky. Řešili jsme nejen stížnosti občanů, ale z vlastní iniciativy jsme se snažili onen neutěšený stav zlepšit. Je si toho vědoma řada občanů a pan starosta i místostarosta si tuto skutečnost mohou ověřit nahlédnutím do zápisů z jednání Rady města, kde se tato problematika řešila velmi často. Bohužel se nám řada věcí včetně provedení změny ve vedení údržby prosadit nepodařilo, protože jsme byli zastoupeni v Radě třemi hlasy ze sedmi a schváleno je vždy to, co získá nadpoloviční většinu všech členů rady, tedy v případě Slatiňan 4 hlasy. Navrhovali jsme různá řešení, neboť jsme si byli vědomi, že pořádek, údržba, čistota a vzhled města je jednou ze základních povinností obce, kterou jí ukládá zákon.

A tak jako v minulosti, co jsme prosazovali, lze situaci změnit velmi rychle a účinně, a to změnou systému řízení a organizací práce. Jednoznačně je nutné stanovit priority, konkrétní zodpovědnost jednotlivých pracovníků nebo skupin za jednotlivé úseky (rajóny), časovou náročnost na jednotlivé činnosti a důslednou kontrolu vedoucího údržby. Po dosavadních zkušenostech je opravdu na místě zvážit, na kolik je výhodné stálé navyšování počtu zaměstnanců na údržbě či zda některé činnosti v úklidu, sekání trávy a podobné nezadat raději externí firmě, která by určité práce vykonávala pravidelně.

Pevně věřím, že má slova nebude vedení města považovat za kritiku za každou cenu, neboť tak rozhodně myšlena nejsou. Stejně tak nejsou mířena na řadu pracovitých zaměstnanců údržby města, jejichž práce za každého počasí si opravdu vážím.


Tento text byl 18.8.2023 zaslán k otištění do Ozvěn. Redakční rada ho však odmítla zveřejnit s odůvodněním, že diskuse už je pro Ozvěny uzavřena a dalšími příspěvky by se jen přenášela do osobní roviny.2

  1. ozv2308.pdf (slatinany.cz) O tom jak úřad nezaklekl[]
  2. dopis od p. Kolouchové z MěÚ pro p. Málkovou z 29.8.2023, č.j. MěÚS1/006465/2023/OS-V/Kol[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.