Program rozvoje města Slatiňany k lednu 2008

(OCR ze skenovaného dokumentu v PDF)

MĚSTO SLATIŇANY
Městský úřad Slatiňany
T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
tel. 469 660 236, fax. 469 681 383, e-mail:

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SLATIŇANY

Slatiňany jako město:
– vytvářející podmínky pro kvalitní život svých obyvatel
– poskytující možnosti pro rekreaci a odpočinek
– s čistým životním prostředím
– s únosným rozvojem průmyslu, obchodu a služeb
– vstřícné a otevřené ke svým občanům (připravované kroky budou deklarativně zveřejňovány)
Priority města do r. 2010:
– kanalizace: realizovat výstavbu kanalizace ve Slatiňanech – stoka D,
– řešit energetické záležitosti budov v majetku města (energetický audit a průkaz budovy a praktické řešení),
– připravit studii doprava v klidu
– v rámci rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví města snižovat spotřebu tepla na vytápění a ohřev TUV,
– podpořit výstavbu bytů, zejména startovacích, za finanční spoluúčasti budoucích nájemníků, popř. dalších subjektů s využitím fondu rozvoje bydlení,
Program rozvoje města schválilo v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 84 (2) a) zastupitelstvo města usnesením č. 1 15/09/2008/ZMS ze dne 21. ledna 2008.

Bytová výstavba:

– podpořit výstavbu bytů, zejména startovacích, za finanční spoluúčasti budoucích nájemníků, popř. dalších subjektů s využitím fondu rozvoje bydlení,
– pokračovat v přípravě a následné realizaci střešní nástavby s byty v čp. 771,
– zadat vypracování regulačního plánu v lokalitách uvažované výstavby v souladu s architekturou místa a rázu krajiny,
– pozemky mezi ul. Tyršovou a T.G.Masaryka (parc.č. 154/1, 154/14 a 154/10 ponechat jako rezervu pro budoucí potřeby města.

Objekty ve vlastnictví města:

– zlepšovat stav a vzhled objektů v majetku města a jejich okolí,
– nutné opravy řešit koncepčně a v rámci možností komplexně, vždy však s ohledem na architekturu objektu v kontextu daného místa,
– řešit energetické záležitosti budov v majetku města (energetický audit a průkaz budovy a praktické řešení),
– v rámci rekonstrukce a modernizace snižovat spotřebu tepla na vytápění a ohřev TUV,
– řešit bezbariérovost budov v majetku města,
– řešit obnovu a využití objektu Svýcárna,
– vybudovat veřejné WC u Čp. 771,
– realizovat projekt na přístavbu šaten hlavní budovy Zs,
– rekonstruovat sociální zařízení v budovách příspěvkových organizací.

Technická infrastruktura města

Kanalizace:

– realizovat výstavbu kanalizace ve Slatiňanech:
stoka D
lokalita Ríště
odkanalizování místní části Trpišov
odkanalizování místní části Kunčí,
– postupně realizovat potřebné opravy kanalizace v majetku města a předávat VaKu,
– řešit odvodnění Třešňovky a Kaštanky.

Veřejný rozhlas (VR):

– rozvody VR postupně ukládat do zemních kabelů popř. řešit bezdrátový VR,
– postupná modernizace veřejného rozhlasu.

Veřejné osvětlení:

– doplňovat veřejné osvětlení v částech obcí, kde dosud není zřízeno,
– modernizovat stávající veřejné osvětlení.

Dopravní infrastruktura:

– řešit studii dopravu v klidu ve městě,
– komunikace navrhovat s ohledem na architekturu místa a bezpečnost provozu,
– řešit nevyhovující situaci komunikací v majetku města (opravy a budování nových),
– podporovat výstavbu silničního obchvatu města vč. doplňujících staveb,
– usilovat o realizaci zpomalení dopravy při vjezdu do města z jihu po silnici 1/3 7, (zpomalovací pruhy, kruhový objezd u Bonetu),
– usilovat o zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech silnice 1/37
– dobudovat parkoviště v Kaštance,

– vybudovat a pokračovat v budování nových chodníků a cyklostezek (Presy, Říště, Podskála, Kunčí),
– na základě provedených revizí stavu mostů a lávek ve vlastnictví města zabezpečit jejich postupnou opravu a údržbu,
– údržbu stávajících komunikací vč. komunikací pro pěší provádět uceleně (vč. prověření stavu a případné opravy či doplněné podzemních sítí),
– usilovat o rekonstrukci TGM,
– podporovat budování hipostezek.

Veřejná zeleň:

– provádět odborné ošetření a prořez, kácení až v nevyhnutelném případě,
– pokračovat v postupné rekonstrukci Třešňovky,
– pokračovat v postupné rekonstrukci Kaštanky,
– odborné ošetření stromů ve městě,
– zachovat a doplňovat vysázení „zelených“ pruhů podél místních komunikací dle studie doprava v klidu,
– podporovat projekt Rekreační lesy.

Městský mobiliář:

– doplňovat lavičky podél rekreačních a procházkových tras,
– aktualizovat městský informační systém,
– pokračovat v rekonstrukci autobusových zastávek a přístřešků
– vybudovat hřiště v Kunčí a Trpišově.

Bezpečnost a pořádek:

– pokračovat ve spolupráci s městem Chrudim v oblasti veřejného pořádku (městská policie)
– pokračovat v instalaci kamer kamerového bezpečnostního systému.

Kultura a služby návštěvníkům města:

– podporovat rozvoj informačního centra


Ve Slatiňanech
dne 21. ledna 2008
Vítězslav Kolek místostarosta, Ivan Jeník starosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.