Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 10. schůzi 20. března 2023

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2022, schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2021.
 2. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části pozemkových parcel
  č. st. 950, č. 285/1 a č. 285/9 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu veřejného osvětlení.
 3. Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí. Celkovou výši
  prostředků určených na dotace schvaluje zastupitelstvo v rámci rozpočtu na příslušný rok. Přidělení dotací není nárokové.

  1. RM se při posuzování žádostí zabývala zejména otázkami typu: Kde je sídlo žádající organizace? Kde žádající provozuje svoji činnost? Jaký je reálný přínos činnosti dané organizace pro město a jeho obyvatele? Kolik a jakých akcí žadatel uspořádal v minulém roce ve Slatiňanech? Komu byly tyto akce určeny – zda široké veřejnosti, či uzavřené společnosti? Kolik má žádající organizace celkem členů? Kolik z nich je s trvalým pobytem ve Slatiňanech?
  2. Konkrétní částky lze najít zde: Příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 – slatinak.cz a na webu města v sekci Úřad/Samospráva/Rada/Přehled usnesení/Usnesení 10/2023.
 4. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání zastupitelstva města.
 5. Rada města rozhodla nevyužít nabídku města Chrudim na připojení se k projektu sdílených kol. V případě, že se v Chrudimi projekt, který nyní funguje spíše ve větších městech, osvědčí, bude možné se k němu připojit v dalších letech.
 6. Rada města vzala na vědomí opakované posouzení stromů v ulici Jiráskova a TGM ve Slatiňanech a schválila pokácení stromů navržených v tomto posouzení. Více informací k tomuto kácení lze nalézt v článku v dubnových Ozvěnách Slatiňan na str. 7.
 7. Rada města schválila žádost paní Sychrovské na konání koncertu v  prostorách zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany dne 11. 6. 2023
 8. Rada města schválila převedení 100 ks knížky „Čarokraj“ a 30 ks knížek Nasavrcké panství a Slatiňanští Auerspergové do fondu starosty za účelem prezentace města.
 9. Rada města vzala na vědomí žádost střediska Junáka Slatiňany na zasazení stromu v Jiráskově ulici k výročí 90. let založení skautu ve Slatiňanech.
 10. Rada města souhlasila s užíváním veřejného prostranství parc. č. 336/1 před mostem v k.ú. Škrovád a parc. č. 73/1 před hostincem v k.ú. Škrovád pro akci pořádanou městem Slatiňany „Aprílová sobota.“

Odkaz: Ozvěny 5/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.