Rada města Slatiňany na své 11. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 11. schůzi 3. dubna 2023

 1. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na akci Výměna 19 kusů oken ve Školní jídelně Slatiňany a schválila výsledek tohoto výběrového řízení. Zároveň rozhodla o uzavření smlouvy s účastníkem výběrového řízení, kterým je společnost K-interier Heřmanův Městec s. r. o., IČ: 275 31 821 s nabídkovou cenou 499.039,- Kč bez DPH (0,6 mil. vč. DPH).
 2. Dále rada města pověřila ředitelku Školní jídelny Slatiňany paní Petru Bergerovou podepsat převzetí písemné zprávy hodnotící komise, oznámení o výběru dodavatele a smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
 3. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna vzduchotechnické jednotky školní jídelny ve Slatiňanech“, schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky a rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost, ELKLIMA spol. s r.o., IČ: 15050521 s nabídkovou cenou 2 922 081,- Kč včetně DPH.
 4. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. MěÚ Sl/0107/2022/SM se společností GEOGARD s.r.o., jako dodavatelem stavby „Oprava opěrné stěny a koryta náhonu Kabeláčova mlýnu.“ V rámci prací je nutné provést vícepráce a dále dodatečné práce.
  1. Dodatečné práce souvisejí s rozšířením předmětu díla o opravu navazujícího kamenného mostku. Po vyčištění koryta od nánosů byla provedena prohlídka jeho konstrukce, přičemž bylo zjištěno, že je nevyhnutelná jeho celková oprava. Bylo třeba pečlivě vyspárovat klenbu mostu a znovu osadit pokleslý klenák ve vrcholu klenby.
  2. Vícepráce se týkají vlastního železobetonoého koryta náhonu. Zde bude především nutné doplnit dvě svislé železobetonové stěny v bezprostřední blízkosti objektu bývalého mlýnu, a to do místa, kde koryto přivádí vodu do podzemního podlaží objektu. Vícepráce zahrnují i ztužení spodní části stávajícího stavidla pomocí ocelových prvků.
  3. Dodatek č. 2 řeší navýšení celkové ceny za prováděné práce.
 5. Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na žebřinový vůz pro expozici Švýcárny. Vůz je po celkové rekonstrukci a nahradí stávající žebřinový vůz, který je již značně zchátralý a na vystavování zcela nepoužitelný.
 6. Rada města schválila „Dohodu o provádění servisních prací“ s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o., IČ : 2529208. Jedná se o smluvně ošetřenou zálivku veřejné zeleně ve Slatiňanech.
 7. Rada města stanovila oddacími dny každý pátek a každou sobotu mimo první pátek a první sobotu v měsíci a úředně určenou místnost pro oddávání obřadní síň Městského úřadu Slatiňany v budově radnice čp. 36.
 8. Rada města schválila přemístění stožáru veřejného osvětlení na pozemku p.č. 363/1 v k.ú. Škrovád a vydání souhlasu vlastníka stavby a vlastníka pozemku k územnímu souhlasu za podmínek, že žadatel přemístí stožár veřejného osvětlení dle předložené situace rozhledových poměrů na vlastní náklady, provede revizi a předloží revizní zprávu a po realizaci vloží nová data do technické mapy města.
 9. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 76/2 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě provozovat a udržovat na předmětné pozemkové parcele stavbu veřejného osvětlení.
 10. Rada města schválila ukončení smlouvy o nájmu pozemkové parcely č. 183/4 v kat. území Slatiňany s panem Miroslavem Janečkem IČ: 11030604, z důvodu ukončení jeho podnikatelské činnosti a schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 183/4 v kat. území Slatiňany (jejíž součástí je i zpevněná plocha) s paní Renatou Sotonovou. Jedná se o plochu se stánkem pro prodej zmrzliny. Paní Sotonová bude pokračovat v prodeji stejného sortimentu a převezme umístěné zařízení po panu Janečkovi.
 11. Rada města schválila účetní závěrku Základní školy Slatiňany za rok 2022, účetní závěrku Mateřské školy Slatiňany za rok 2022, účetní závěrku Školní jídelny Slatiňany za rok 2022 a účetní závěrku Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2022.
 12. Rada města schválila 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023 v příjmové části na 94 719 130,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 18 992 388,19 Kč) a ve výdajové části 113 711 518,19 Kč (dorovnáno financováním výdajů 0,- Kč)

Odkaz: Ozvěny 5/2023

param = jidelna_mil 0.6 výměna 19ti oken,jidelna_mil 3 vzduchotechnika

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.