Rada města Slatiňany na své 12. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 12. schůzi 17. dubna 2023

 1. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 723 o celkové výměře 7 m2 v kat. území Slatiňany s paní Štěpánkou Žáčkovou. Jedná se o pronájem části chodníku pro umístění venkovního posezení před prodejnou zdravé výživy.
 2. Rada města neschválila oplocení pozemku p. č. 218/1 o výměře 1232 m2
  v kat. území Trpišov nájemcem panem Pavlem Malým. Jedná se o pozemek ve vlastnictví města Slatiňany, na jehož užívání má pan Malý uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 18. 7.2022. Oplocením pozemku by došlo k  zamezení přístupu na okolní pozemky.
 3. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 706/1 v kat. území Slatiňany o výměře 85 m2 v souvislosti se stavbou „Oprava pobřežní zdi Chrudimky ve Slatiňanech – ulice Na Ostrově“, a to se státním podnikem Povodí Labe
 4. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části (3,7 m2) pozemkové parcely č. 496/17 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti GasNet, Služby, s. r. o., zřídit a provozovat na  předmětném pozemku plynárenské zařízení včetně práva vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
 5. Rada města vzala na vědomí informaci o přijímacím řízení do Mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2023/2024. Přijímací řízení do MŠ Slatiňany se uskuteční v termínu 2. 6. 2023 od 8.00 do 11.00 hodin.
 6. Rada města vzala na vědomí rezignaci na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Slatiňany pana Petra Šotty a vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky ZUŠ.
  1. Rada města v této souvislosti pověřila Městský úřad Slatiňany organizací konkurzního řízení a jmenovala za zřizovatele členy konkurzní komise starostu Ing. Jana Brůžka a radního pro školství pana Petra Šottu.
  2. Dne 4. dubna 2023 podal pan ředitel Petr Šotta ke dni 31. srpna 2023 rezignaci na funkci ředitele Základní umělecké školy Slatiňany. Konkurz na obsazení uvolněné pozice musí proběhnout za účasti dvou zástupců města a dále musí být přizván zástupce Pardubického kraje, zástupce Školské inspekce Pardubice a dva členové z řad odborné veřejnosti jmenovaní Školskou inspekcí Praha.
  3. Rada města schválila konání výstavy fotografi í s koňskou tématikou uspořádanou v interaktivním muzeu Švýcárna v termínu od 16. 6. 2023 do 20. 9. 2023 a schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s paní Marií
   Vaškovou.
  4. Rada města schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany a určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci neupotřebitelného majetku.
  5. Rada města schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
  6. Rada města rozhodla o objednání posilovacích prvků na hřiště nad Monakem u společnosti Mirakulum s. r. o. V roce 2022 při kontrole byly zjištěny závažné závady a nedostatky na všech posilovacích prvcích na hřišti nad Monakem. Ze tří oslovených subjektů byla vybrána společnost
   Mirakulum s. r. o., která mimo jiné dodala i herní prvky pro náves v Trpišově. Tato společnost vyrábí dětská hřiště od roku 2006. Za tu dobu postavila přes 1000 hřišť. Herní prvky (dřevěné prvky) vyrábí pouze z akátového dřeva, které se vyznačuje vysokou odolností proti hnilobě a povětrnostním podmínkám.
  7. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností NIPASS s.r.o., na pronájem komunálního vozidla BOCDOR typ 4075 včetně vysavačové nástavby Jasen na 12 dnů na přelomu dubna a května. Nájemné činí 1000 Kč plus DPH za každý pronajatý den. Vůz bude obsluhovat zaměstnanec města, který bude proškolen pronajímatelem. Město uvažuje o koupi nového vozidla pro úklid města vzhledem
   k vysoké poruchovosti momentálně používané techniky. Cílem krátkodobého pronájmu výše uvedeného modelu je ověřit
   v praxi možnosti moderní úklidové techniky a zlepšit úroveň jarního úklidu veřejných ploch ve městě.
  8. V různém
   1. seznámil starosta radu města s aktuální situací ohledně prodeje bytů na Starém náměstí ve Slatiňanech.
   2. Dále seznámil radu města s návrhem na pořádání dětského dne ve spolupráci s mysliveckým sdružením Slatiňany. V návaznosti
    na to Rada města neschválila pořadatelství dětského dne ve spolupráci s mysliveckým sdružením ve Slatiňanech z důvodu
    konání dětského dne na plovárně ve stejném termínu.
   3. Starosta města dále seznámil radu s návrhem na finanční příspěvek
    na vydání knižního díla o Ležákách. Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na podporu vydání knižního díla o Ležákách s názvem „Hrdé Ležáky“ a dále schválila uzavření smlouvy o partnerství a propagaci s paní Jarmilou Doležalovou.
   4. Radní Jana Švecová seznámila radu města s návrhem na konání akce „Stavění máje“ dne 30. 4. 2023 v parčíku před Základní školou ve Slatiňanech a Rada města následně souhlasila s konáním této akce

Odkaz: Ozvěny 6/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.