Rada města Slatiňany na své 13. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 13. schůzi 3. května 2023

 1. Rada města přispěje na provoz cyklobusu 10tis. Kč stejně jako loni a předloni (Cyklobus Železné hory 2023 na Seč i do Poličky – slatinak.cz)
 2. Rada města zrušila usnesení 974/73/2020/RMS ze dne 5. 10. 2020 ve věci  umístění světelných bodů veřejného osvětlení podél projektovaného chodníku ve Škrovádu (od křižovatky „T“ směr křížky) a rozhodla
  o prodloužení kabelového rozvodu veřejného osvětlení a stavební úpravě stávajících rozvodů veřejného osvětlení dle varianty č. IV, která spočívá pouze v provedení opravy stávajících svítidel veřejného osvětlení a v doplnění svítidel veřejného osvětlení, kde je to možné. Tato varianta je jediné možné východisko, jak dokončit rozpracovanou projektovou dokumentaci. Situaci v místě komplikuje vrchní vedení VN, jehož ochranné pásmo znemožňuje ve značné části chodníku umístění běžných stožárů
  veřejného osvětlení a dále průběh dalších inženýrských sítí v nezpevněném prostoru – především plynovodu.
 3. Rada města schválila provést na části pozemkové parcely č. 624 v kat. území Slatiňany stavbu zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nízkého napětí a pilíř), která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., a schválila zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č.624 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.
  s. umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby: „CR Slatiňany, T. G. Masaryka č.p. 567 knn“.
 4. Rada města schválila uspořádání sbírky použitého ošacení a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov, dne 8. června 2023 od 9.00 hod do 17.00 hod na dvoře MěÚ.
 5. Rada města schválila zapůjčení sálu ve Společenském domě divadelnímu spolku Acord, z. s., ve dnech 21. až 25. 8. 2023, za celkovou cenu 1250 Kč za účelem konání příměstského tábora.
 6. Rada města schválila umístění stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 248/2 v kat. území Trpišov a schválila zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkové parcely č. 248/2 v kat. území Trpišov, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě provozovat, udržovat
  a opravovat na předmětné pozemkové parcele stavbu vodovodní a kanalizační přípojky.
 7. Rada města schválila přidělení individuální finanční dotace ve výši 38 000,- Kč zapsanému spolku Acord, IČ 02047039 na financování 1. ročníku benefičního Hudebního festivalu Slatiňany.
 8. Rada města schválila přijetí programové účelové dotace na požární techniku
  do výše 65 000,- Kč na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím a  elektrocentrály s příslušenstvím pro JSDH Slatiňany od Pardubického kraje.
 9. Rada města vyhlásila dnem 3. května 2023 2. kolo výběrového řízení pro
  poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov
  z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2023 a jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
 10. Rada města schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023 v příjmové části na 94 805 620,- Kč (dorovnáno fi nancováním příjmů 19 776 388,19 Kč) a ve výdajové části 114 582 008,19 Kč (dorovnáno fi nancováním výdajů 0,- Kč).
 11. Rada města rozhodla o objednání herního prvku na náves v Kunčí u společnosti Mirakulum s. r. o. V roce 2022 při roční kontrole byly zjištěny závady a nedostatky na herní sestavě na hřišti na návsi v Kunčí. Revizní
  technik doporučil provést demontáž dosavadní sestavy z prostoru dětského hřiště a pořídit herní sestavu novou.
 12. Rada města vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města za období leden až březen 2023.
 13. V různém
  1. seznámil starosta radu města s žádostí paní ředitelky Mateřské školy Slatiňany Evy Tomiškové o souhlas s přijetím sponzorského radu od firmy Vuch s.r.o. Předmětem sponzorského daru jsou tři sedací vaky. Rada města schválila přijetí tohoto sponzorského daru.
  2. Dále seznámil radu města s žádostí pana Ing. Průši ve věci položení chrániček pro datové optické kabely (DOK), týkající se výstavby základního technického vybavení v rozvojové lokalitě Škrovád.
  3. Rada města zrušila usnesení č. 364/23/2019/RMS ve věci umisťování chrániček pro optické kabely (internet) a požaduje, aby souběžně
   s podzemními rozvody sítí veřejné technické infrastruktury byly vždy do výkopu vkládány i chráničky pro optické kabely (internet). U akcí, kde bude stavebníkem infrastruktury město Slatiňany nebo některý
   z vlastníků (nebo provozovatelů) sítí veřejné technické infrastruktury, budou chráničky pro optické kabely hrazeny městem Slatiňany. Město Slatiňany nebude hradit chráničky pro optické kabely v rozvojových
   lokalitách území města, kde je hlavním (generálním) investorem základního technického vybavení

Odkaz: Ozvěny 6/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.