Rada města Slatiňany na své 14. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 14. schůzi 15. května 2023

 1. Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Město má vypůjčeno sedm kusů muzejních exponátů. Předložená smlouva obnovuje současný nájemní vztah.
 2. Rada neodsouhlasila výměnu stávajícího dřevěného oplocení na pozemku rodinného domu č.p. 210, Havlíčkova ulice ve Slatiňanech za oplocení betonové z důvodu narušení kvality veřejného prostoru.
 3. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie s názvem „Oprava střešního pláště na bytovém domě Staré náměstí č.p. 824 Slatiňany“ v souladu s vnitřní směrnicí č. j.: MěÚSl/00007/2020/RAD a schválila zadávací dokumentaci pro vypsání uvedené veřejné zakázky včetně seznamu oslovených dodavatelů pro tuto
  veřejnou zakázku. Dále byla jmenována výběrová komise.
 4. Rada města vzala na vědomí cenové nabídky na technický dozor stavebníka a autorský dozor na jednotlivé stavby města Slatiňany, které se v letošním roce budou realizovat, a současně rozhodla o vystavení objednávek a uzavření smluv na technický dozor stavebníka a autorský dozor na stavby:
  1. Výměna vzduchotechnické jednotky Školní jídelny ve Slatiňanech
  2. Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála
  3. Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově.
 5. Rada města schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 15,- Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 36,- Kč/m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 10 let s účinností od 1. 6.
  2023.
 6. Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku a prostor sloužících k podnikání, kdy bude navýšena pronajímaná část pozemkové parcely č. 536/4 v kat. území Slatiňany (manipulační plochy kolem kiosku na parkovišti u hřebčína) na celkovou výměru 34 m2 s panem Jiřím Jandíkem.
 7. Rada města schválila úpravu části pozemkové parcely č. 536/4 v kat. území Slatiňany o výměře 18 m2, a to umístěním zámkové dlažby a betonových palisád.
 8. Rada města schválila uzavření nové smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, která nahrazuje stávající smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze dne 30. 4. 2014, se společností EKO-KOM, a. s. a schválila uzavření dohody o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství, se společností Recycling – kovové odpady a. s.
 9. Rada města schválila 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 10. Rada města vzala na vědomí posouzení provozní bezpečnosti stromů v lokalitách stadion a nádraží ČD a schválila pokácení stromů navržených v posouzení provozní bezpečnosti stromů v těchto lokalitách. Toto posouzení vyhodnocuje provozní bezpečnost 59 ks dřevin. Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že je nutné pokácet 1 ks dřeviny téměř okamžitě, neboť jde o havarijní strom, dále 10 ks dřevin do 1 roku a 6 ks dřevin do 2 let, u 41 ks dřevin je nutné provést odborné ošetření. Stromy navržené ke kácení
  jsou ve většině případů proschlé či suché s různými defekty (tlakové větvení, prasklý kmen, dutiny), dožívající. Je mezi nimi bohužel i usychající mohutná jedle ojíněná u budovy stanice ČD.
 11. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
 12. V různém
  1. starosta Ing. Jan Brůžek seznámil radu města s návrhem na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 3. května 2023 se společností NIPASS s.r.o.,jejímž předmětem je pronájem komunálního vozidla BOCDOR typ 4075 včetně vysavačové nástavby Jasen a rada města
   následně tento dodatek (prodloužení doby nájmu vozidla) schválila.
  2. Rada města zmocnila starostu pro účast na Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se konal v termínu 18. 5.–19. 5. 2023 v Olomouci.
  3. Starosta dále seznámil radu s města s kandidáty na členy výběrové komise konkursního řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky ZUŠ Slatiňany.
  4. Rada města následně jmenovala na základě Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
   členy výběrové komise tohoto konkursního řízení.

Odkaz: Ozvěny 7/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.