Rada města Slatiňany na své 16. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi 12. června 2023

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města a zároveň zrušila usnesení Rady města číslo 1316/126/2022/ RMS a usnesení číslo 1334/127//RMS/2022 ze dne z důvodu legislativních překážek pro uzavření dodatku se společností Recycling – kovové odpady, a.s.
 2. Rada města schválila „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany na sezonu 2023.“
 3. Rada města rozhodla v souladu s článkem 8, bodem 5) směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Slatiňany (č.j. MěÚSl/00007/2020/RAD) o jiném postupu ve věci zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy lávky 02L, Slatiňany – Staré náměstí (lávka u pošty) a rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy lávky projekční kanceláři Med Pavlík architekti s.r.o., IČ: 0576587. Tato kancelář pro lávku zpracovávala architektonickou studii a přímé zadání z hlediska výsledné kvality díla se jeví jako efektivní řešení.
 4. Rada města schválila čerpání z investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši do 130 000,- Kč k nákupu osobního automobilu.
 5. Rada města schválila čerpání z investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 210 748,– Kč na nákup dvou interaktivních panelů.
 6. Rada města Slatiňany schválila zřízení dvou sjezdů na části pozemkových parcel č. 512/2 a 540/2 v kat. území Trpišov na pozemkovou parcelu č. 312/12 v kat. území Trpišov, a to na vlastní náklady žadatele, pana Jiřího Kouřílka.
 7. Dále schválila kácení  jasanu ztepilého na pozemcích p.č. 512/2 a 540/2 v kat. území Trpišov.
 8. Rada města odložila projednání vypouštění dešťových vod do vodní nádrže u nádraží ve Slatiňanech a pověřila MěÚ o zajištění vyjádření od místní organizace Českého rybářského svazu Slatiňany, z.s., k vypouštění dešťových vod.
 9. Rada města dále doporučila zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
 10. Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Libuší Němcovou ohledně zastupování ve sporu s dodavatelem nových webových stránek.
 11. Rada města vzala na vědomí zprávu o posouzení uchazečů výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru správního MěÚ Slatiňany a návrh tajemníka MěÚ jmenovat paní Veroniku Novotnou vedoucí Odboru správního MěÚ Slatiňany ve znění zprávy a jmenovala s účinností od 1. července 2023 do funkce vedoucí Odboru správního MěÚ Slatiňany paní Veroniku Novotnou.
 12. V různém
  1. pan starosta seznámil radu města s návrhem na ukončení smluvního vztahu o poskytování služeb týkajících se vypracování a podání žádosti o dotaci, zajištění organizace výběru zhotovitele a řízení projektu na akci „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“. Návrh na ukončení smluvního vztahu bude zaslán vzhledem k dosavadnímu vývoji přípravy veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce, který vykazuje řadu sporných bodů a nejasností. Záležitost byla konzultována s KVB advokátní kanceláří s.r.o.
  2. Dále seznámil radu města s žádostí o využití společnosti Čáp CZ s.r.o., jako podzhotovitele pro akci „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“. Uvedená společnost se zabývá speciálními vysoce
   odolnými nátěry mostních staveb.
  3. Následně v usnesení rada města souhlasila, aby společnost M-Silnice a.s. oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY, využila pro akci „Protikorozní ochrana lávky 01L, Slatiňany – Podskála“ podzhotovitele – společnost Čáp CZ s.r.o

Odkaz: Ozvěny 7/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.