Rada města Slatiňany na své 17. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 17. schůzi 26. června 2023

 1. Rada města schválila vstupné na plovárnu mimo stanovenou otevírací dobu pro dívčí oddíl SKŠ ZŠ Mikulova Praha v termínu  od 12. 8. 2023 do 2. 9. 2023, ve výši 70 Kč na osobu a týden a dále schválila vstupné na plovárnu pro max. 8 dětí a 2 dospělé ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Pardubice ve výši 50% z ceny vstupného na osobu a den.
 2. Rada města schválila kácení 2 ks smrku omorika na pozemku parc. č. 305/2 v katastrálním území Slatiňany.
 3. Rada města schválila Architektonickou studii řešení obecních ploch v Trpišově.
 4. Dále rada města schválila uzavření smluv o spolupráci a o budoucí úpravě vztahů se společností LEONE CZ s.r.o., a to v souvislosti se zřízením veřejného osvětlení v části území v k. ú. Škrovád.
 5. Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě na zajištění některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu č. MěÚSl/0426/2019/ SM, uzavřené se společností Granplast s.r.o.
 6. Rada města schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní jídelny Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v 1. pololetí r. 2023.
 7. Rada města vzala na vědomí cenové nabídky na technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP a autorský dozor na akci
  1. – Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť Slatiňany a rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb na technický dozor stavebníka se společností MAXIS CZ s. r. o. a dále rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb na koordinátora BOZP při realizaci stavby se stejnou společností a dále rozhodla objednat provádění autorského dozoru u společnosti SPORTPROJEKTA PRAHA s. r. o.
  2. Rada města schválila 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
  3. Rada města vzala na vědomí zprávu o posouzení uchazečů konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Slatiňany, okres Chrudim a doporučení konkursní komise jmenovat p. Martina Lísku, dipl. um., ředitelem Základní umělecké školy Slatiňany
   a jmenovala s účinností od 1. září 2023 do funkce ředitele Základní umělecké školy Slatiňany pana Martina Lísku, dipl. um.
  4. Rada města schválila prodej nepotřebného materiálu, použitých sloupů z veřejného osvětlení a stanovila prodejní cenu 100 Kč za 1m sloupu.
  5. Rada města schválila uzavření Smlouvy příkazní na zpracování kompletní projektové dokumentace k žádosti o dotační financování k projektu v programu NPO IROP eGovernment s názvem „Modernizace ekonomického systému 2023“ s firmou TRAINER s.r.o.,
  6. Rada města vzala na vědomí oznámení o plnění povinné předškolní docházky v MŠ Slatiňany a dále vzala na vědomí informaci o výsledku přijímacího řízení do MŠ Slatiňany pro školní rok 2023/2024 a dále schválila udělení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2023/2024 – v 1. třídě z 24 na 28 dětí, v 2. třídě z 24 na 28 dětí, v 3. třídě z 24 na 28 dětí, v 4. třídě z 24 na 28 dětí a v 5. třídě z 24 na 25 dětí.
  7. Rada města schválila zahájit jednání s Městem Chrudim na rozšíření městské autobusové dopravy do Slatiňan.
  8. Rada města schválila přijetí sponzorského daru od paní Ing. Hany Květenské, na nákup vodních prvků na zahradu Mateřské školy
   Slatiňany.
  9. Rada města schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. MěÚSl/0113/2022/SM s paní Hanou Jindřichovskou, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 13 na adrese Farská 765, 53821 Slatiňany, a to ke dni 30. června 2023.
  10. Rada města souhlasila s pořádáním akce „Kosmická tančírna na plovárně“ dne 1. 7. 2023.

Odkaz: Ozvěny 8/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.