Rada města Slatiňany na své 19. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 19. schůzi 21. srpna 2023

 1. Rada města projednala návrh na vyhlášení veřejné zakázky na dodávky formou zjednodušeného podlimitního řízení v podlimitním režimu s názvem „Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany“ a rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany“. Současně rada schválila zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jmenovala členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro tuto veřejnou zakázku. Pro tuto zakázku také rada schválila seznam osmi oslovených dodavatelů. Pro výkon zadavatelských činností pověřila rada advokátku Mgr. Libuši Němcovou
 2. Rada města projednala zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zajištění komplexní administrace dotace akce Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“ a schválila výsledek zadávacího řízení na zajištění služeb v rámci uvedené veřejné zakázky a rozhodla uzavřít smlouvu s vybranou společností pro zajištění služeb v rámci uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost ARTENDR, IČ: 241908553.
 3. Rada města vzala na vědomí pořádání akce „Vyvenči se“ v termínu 22. 10. 2023. Jde o setkání kynologů spojené s vycházkou v okolí města Slatiňany.
 4. Rada města odložila projednání zřízení věcného břemene a uzavření nájemní smlouvy na dva výústní objekty z plovárny do řeky Chrudimky na pozemku p. č. 706/41 v k. ú. Slatiňany.
 5. Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s MAS Chrudimsko, a dále schválila uzavření dokumentu „Deklarace o partnerství“ s MAS Chrudimsko, z. s., za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření. Jedná se o umístění infopointu k regionálním produktům MAS Chrudimsko na parc. č. 649/10 v k. ú. Slatiňany.
 6. Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z Programu „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ do výše 13 200,- Kč na úhradu nákladů na školení osob zapojených do jednotek požární ochrany pro JSDH Slatiňany od Pardubického kraje
 7. Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb Interního Auditora EnMS (energetického managementu) se společností SOPRE CR o.p.s. schválila uzavření Smlouvy o zachování mlčenlivosti s panem Petrem Krejčíkem. Dle této smlouvy bude provádět společnost SOPRE CR o.p.s. pro město Slatiňany služby v oblasti energetiky s účelem optimalizace spotřeby energií, navrhování úsporných opatření apod.
 8. Rada města schválila plat řediteli příspěvkové organizace Města Slatiňany Základní umělecké školy Slatiňany, s účinností od 1. 9. 2023.
 9. Rada města schválila čerpání z investičního fondu Základní školy Slatiňany ve výši do 95 000,- Kč k nákupu síťového multifunkčního zařízení – kopírovacího stroje.
 10. Rada města Slatiňany schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany, a určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci tohoto neupotřebitelného majetku.
 11. Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za měsíce 4–6/2023, výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 4–6/2023, výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za měsíce 4–6/2023 a výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 4–6/2023.
 12. Rada města schválila 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 13. Rada města vzala na vědomí zprávu o školní inspekci České školní inspekce Pardubického inspektorátu v Základní škole Slatiňany.
 14. Rada města odložila projednání smlouvy o příspěvku města Slatiňany na poskytování sociální služby v denním stacionáři Pohoda.
 15. V různém starosta města seznámil radu města o možnosti nákupu průmyslového areálu firmy Leros. Dále informoval radu města o obhlídce areálu s možným záměrem využití prostor pro potřeby města. Rada města vzala na vědomí informaci o prohlídce průmyslového areálu firmy Leros za účasti vedení města

Odkaz: Ozvěny 10/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.