Rada města Slatiňany na své 21. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 21. schůzi 6. září 2023

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Slatiňany. Ředitel ZŠ Mgr. Bc. Ivo Mandys oznámil vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Slatiňany ve dnech 29. 9. 2023, 20. 11.
  2023, 6. 5. 2024 a 7. 5. 2024. V uvedených dnech budou pedagogičtí pracovníci ve škole pracovat na novém Školním vzdělávacím
  programu. Školní družina bude v případě zájmu rodičů v provozu. O vyhlášení ředitelského volna rozhoduje ředitel. V jednom školním roce může ředitel školy vyhlásit nejvýše 5 dnů ředitelského volna.
 2. Rada města zrušila usnesení č. 1/2002 ze dne 4. 12. 2002 a svěřila správnímu odboru MěÚ působnost v rozhodování o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 337/1 o celkové výměře 27 m2 v kat. území Škrovád s panem Tomášem Velendorfem
 4. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parcely č. 397/6 o celkové výměře 26 m2 v kat. území Slatiňany s panem Tomášem Wenzlem
 5. Rada města schválila provést na části pozemkové parcely č. 613/1 v kat. území Slatiňany stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení nn, které bude vybudováno společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci akce s názvem: „CR Slatiňany, Škrovád č.p. 53knn“ a schválila zřízení věcného
  břemene na části (cca 8 bm) pozemkové parcely č. 613/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
 6. Rada města schválila plán odpadového hospodářství města Slatiňany pro období 2023–2027, zpracovaný společností ISES, s. r. o.
 7. Rada města schválila uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na nákup elektřiny a plynu s Mateřskou školou Slatiňany, Základní školou Slatiňany, Školní jídelnou Slatiňany a Základní uměleckou školou Slatiňany.
 8. Dále rada města schválila výjimku z vnitřní směrnice č. MěÚSl/00007/2020/RAD o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila provádění nákupů elektřiny a plynu pro Město Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany a Základní uměleckou školu Slatiňany na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro dodávkové období od 1.12. 2023 až do odvolání
  1. Dále rada města schválila uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratel, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a schválila uzavření veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci provádění nákupů elektřiny a plynu pro Město Slatiňany, Mateřskou
   školu Slatiňany, Základní školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany a Základní uměleckou školu Slatiňany, na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, IČ 27865444 („PXE“), zejména
   smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu s vítězným dodavatelem prostřednictví burzovního obchodu na komoditní burze PXE.
  2. Dále rada města schválila udělení plné moci pro přístup do aplikace PARC (vlastní burzovní systém) starostovi města Slatiňany Ing. Janu Brůžkovi, internímu auditorovi města Slatiňany Petru Krejčíkovi a vedoucí odboru správního MěÚ Slatiňany Veronice Novotné. Předmětem schváleného usnesení je zajištění nákupu elektřiny a plynu pro město Slatiňany a jeho příspěvkové organizace. Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na nákup elektřiny a plynu s příspěvkovými organizacemi města Slatiňany opravňuje město Slatiňany k centralizovanému zadávání veřejné zakázky z pozice centrálního zadavatele. Výhodou centralizovaného zadávání jsou úspora finančních prostředků a snížení administrativní zátěže. Zadávací a výběrová
   řízení probíhají rychle a efektivně. Výběr dodavatele proběhne formou elektronické aukce na trhu komoditní burzy, jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Výhodou nákupu na komoditní burze je rychlý a administrativně jednoduchý proces, transparentní a konkurenční prostředí = atraktivní ceny, renomovaní a prověření dodavatelé. Důležité je správné načasování nákupu, protože ceny energií se v čase mění. Pro vstup na burzu je nutné schválení nákupu a smluvní dokumentace radou města. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) je českou komoditní burzou a vlastní licence komoditní burzy
   od Ministerstva průmyslu a obchodu. Nákup elektřiny a zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy PXE tedy splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek pro výběrové řízení bez uveřejnění. Smlouvy na dodávky elektřiny a plynu budou na základě výše uvedeného uzavírány na období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024 (plyn), od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (elektřina).1
 9. Rada města schválila na základě § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí odměny řediteli Základní umělecké školy Slatiňany k ocenění pracovních zásluh při dlouholetém úspěšném vedení školy. Pan Šotta opustil během projednávání a schvalování usnesení místnost z důvodu střetu zájmů.
 10. Rada města schválila 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 11. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání zastupitelstva.
 12. Rada města schválila převod částky 110 000,- Kč z investičního fondu ZUŠ
  Slatiňany do rezervního fondu ZUŠ Slatiňany a schválila čerpání z navýšeného rezervního fondu ZUŠ Slatiňany ve výši do 293 054,49 Kč na dokrytí nákladů spojených s opravou kůlny.
 13. V různém
  1. starosta seznámil radu města s žádostí o zmocnění společnosti Servis:
   Boháč Milan k jednání s pojišťovnou ve věcech souvisících s likvidací pojistné události a opravou vozidla DACIA DOKKER.

   1. Rada města následně zmocnila společnost Servis: Boháč Milan s.r.o. k jednání s pojišťovnou ve věcech souvisejících s vyřízením likvidace pojistné události a opravou vozidla DACIA DOKKER a pověřila starostu Ing. Jana Brůžka k udělení plné moci společnosti Servis: Boháč Milan
    s.r.o., k jednání s pojišťovnou ve věcech souvisejících s vyřízením likvidace pojistné události a opravou vozidla DACIA DOKKER .
  2. Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 29. 9. 2023 v Základní uměle
 1. Městu bde nakupovat elektřinu a plyn na burze – slatinak.cz[]

Odkaz: Ozvěny 10/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.