Rada města Slatiňany na své 22. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 22. schůzi Rady města Slatiňany 18. září 2023

 1. Rada města schválila upravený odpisový plán na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany.
 2. Rada města neschválila přiznání specializačního příplatku pedagogického pracovníka ředitelce Mateřské školy Slatiňany od 1. 10. 2023 a doporučila ředitelce Mateřské školy Slatiňany promítnout environmentální výchovu do školního vzdělávacího plánu a dalších dokumentů a návazně do každodenního života mateřské školy a doložit rozsah environmentální výchovy.
  1. Rada města neschválila zvýšení osobního příplatku za výkon činnosti uvádějícího učitele ředitelce Mateřské školy Slatiňany od 1. 10.
   2023.
 3. Rada města schválila provést na části pozemkové parcely č. 339 v kat. území Škrovád stavbu zařízení distribuční soustavy –nového kabelového vedení nn, které bude vybudováno společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci akce s názvem: „CR Slatiňany, Škrovád č. parc. 86/5-knn“ a schválila zřízení věcného břemene na části (cca 33 bm) pozemkové parcely č. 339 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
 4. Rada města schválila zrušit adresnou evidenci a vydávání elektronických známek v rámci svozů „dům od domu.“ Adresná evidence byla v minulosti zřízena s cílem umožnění nastavení slevy za poplatek za odpady občanům, kteří odevzdají předem daný počet pytlů s tříděným odpadem. To by však penalizovalo ty občany, kteří tohoto odpadu produkují malé množství, a proto současné vedení města přijetí takovéhoto systému v budoucnu nepředpokládá. Zvažováno je nastavení ceny v budoucnu spíše dle objemu odevzdávaného směsného komunálního odpadu. Rada města v návaznosti na zrušení adresné evidence v rámci svozů „dům od domu“ schválila uzavření dodatku č. 3 k Smlouvě na zajištění některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu se společností Granplast s.r.o. Dodatek ruší povinnost společnosti načítat elektronické známky při svozech na plastových pytlech a balících a ruší dodávky samolepících štítků pro tisk elektronických štítků. Povinnost dodávání
  plastových pytlů zůstává. Společnost Granplast bude nadále při jednotlivých svozech v rámci svozů TO formou „dům od domu“ zjišťovat počet svážených plastových pytlů a balíků a údaje o hmotnosti či množství sváženého odpadu. Tyto údaje předá městu na vyžádání, a to pro účely evidence a pro účely sestavování výkazů pro autorizovanou společnost, která v České republice provozuje systém sběru a recyklace
  obalových odpadů.
 5. Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy s advokátkou Mgr. Libuší Němcovou, jejímž předmětem jsou zadavatelské činnosti (výběrové řízení)
  na zajištění provozu sběrného dvora.
 6. Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou.
 7. Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou.
 8. Rada města schválila uzavření smlouvy na vyhotovení Prohlášení vlastníka o rozdělení práva pozemku na vlastnické právo k jednotkám 30-ti bytových jednotek v bytových domech č.p. 832, 833, 834 a 835, Staré náměstí, Slatiňany, s Ivanou Hudovou, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření. Jedná se o přípravu nutného podkladu pro budoucí další etapu prodeje městských bytů na Starém náměstí.
 9. Rada města vyhlásila Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2024. Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žádosti o dotaci a formuláře vyúčtování
  dotace. V písemné podobě je lze získat na správním odboru městského úřadu, telefon 469 660 242. Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2024 je 500 000,- Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu na rok 2024.
 10. Rada města odložila projednání změny smlouvy na zajištění svozu směsného komunálního odpadu s AVE odpadové hospodářství s.r.o.
  Rada města odložila provedení kontroly identifikačních čipů u nádob na směsný komunální odpad ve Slatiňanech společností AVE odpadové hospodářství s.r.o. Kontrola a dokončení čipování nádob bude vhodnější až po rozhodnutí o konkrétní formě nastavení poplatku za svoz komunálního
  odpadu.
 11. Rada města schválila 16. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 12. Rada města schválila kácení 2 ks javoru mléče na pozemku parc. č. 707/1 v katastrálním území Slatiňany. Národní památkový ústav – Zámek Slatiňany podal žádost o pokácení 2 ks javoru mléče, a to u mostu přes náhon směrem k Zámku Slatiňany.
  1. Požadavek na odstranění žádaných stromů vzešel v souvislosti s právě probíhající opravou ohradní zdi zámeckého parku. Při opravě této zdi je nutné, dle schváleného a realizovaného projektu, vyhloubit základy pro obnovovanou zeď, která se v minulosti z velké části zřítila do náhonu. Při tomto hloubení by došlo k přerušení hlavních kořenů a s velkou pravděpodobností k narušení stability obou stromů. Rada při svém rozhodování přihlédla k veřejnému zájmu na opravu zdi. Javory byly původem náletové dřeviny, nikoli stromy z výsadby.
 13. Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč Okrašlovacímu spolku Škrovád z.s., na akci Dětské sochání, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.
 14. V různém
  1. starosta seznámil radu města s návrhem na zapojení se do akce „Ukliďme Česko“, která se bude konat v dubnu 2024,
  2. dále informoval radu města o výsledcích kontroly pobřežních dřevin (převážně ve Škrovádu) a koryta řeky Chrudimky v intravilánu města Slatiňany.
  3. Následně seznámil radu města s návrhem procesu přípravy záměru „Rozvoj centra Slatiňan“ od firmy ON PLAN s.r.o., který rozvíjí strategický plán města Slatiňany na období 2022–2027.
  4. Dále také seznámil radu města s nabídkou sociálního podniku Chrudim
   na zaměstnávání lidí s handicapem v oblasti úk

Odkaz: Ozvěny 11/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.