Rada města Slatiňany na své 23. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 23. schůzi Rady města Slatiňany 20. září 2023

 1. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě  se společností GEOGARD s.r.o., jako dodavatelem stavby „Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově“. Práce na uvedené akci byly zahájeny 26. 6. 2023, dílo mělo být dokončeno do 23. 9. 2023. Zhotovitel požádal o změnu termínu dokončení díla, a to z následujících důvodů: Po osazení ocelové štětové stěny a následném odbourání stávající poškozené kamenné opěrné stěny byla odhalena vrstva deskovité opuky, která neumožňovala realizaci nové stěny dle projektové dokumentace. Proto musela být upravena projektová dokumentace, což si vyžádalo určitý časový prostor. V návaznosti na nový statický výpočet byl změněn celkový tvar opěrné stěny, především její založení. Dodatkem byl prodloužen termín plnění do 16. října 2023.
 2. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem – Dodávka a instalace vybavení – Atletický ovál a přilehlá sportoviště Slatiňany a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky v pořadí:
   1. I. LA Sport s. r. o., nabídková cena 1 587 830,- Kč bez DPH
   2. II. JIPAST akciová společnost, nabídková cena 1 856 946,- Kč bez DPH.
  1. Následně rada rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost LA Sport s. r. o.
  2. Rada města schválila uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2022 se společností Společnost Slatiňany Sportoviště, se sídlem Chládek Tintěra, IČ: 25253361, jako dodavatelem akce – Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť. V Dodatku č. 1 je řešeno kromě dílčích změn v systému fakturace a kromě doplnění zástupce stavbyvedoucího zejména Změna termínu plnění.

Odkaz: Ozvěny 11/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.