Rada města Slatiňany na své 24. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 24. schůzi Rady města Slatiňany 2. října 2023

 1. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části (31,8 m2) pozemkové parcely č. 706/41 v kat. území Slatiňany, ve správě Povodí Labe s.p., které bude spočívat v právu města Slatiňany užívat předmětný pozemek, vstupovat a vjíždět na tento pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami, revizemi a rekonstrukcí nebo s odstraněním havárií dvou výústních objektů v areálu městské plovárny.
 2. Rada města schválila upravený odpisový plán na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany.
 3. Rada města projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany“ a rozhodla o vyloučení účastníka společnost NIPASS s.r.o. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dále rada města rozhodla o vyloučení účastníka společnost AGROMETALL s.r.o., IČ: 46508244 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Následně rada města rozhodla o zrušení zadávacího
  řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany.“
 4. Rada města schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 5. Rada města schválila čerpání z investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 168 141,60 Kč na nákup nového nábytku do Kytičkové a Motýlkové třídy.
 6. Rada města schválila bezplatný vstup na akci „Vánoce na Švýcárně“ ve dnech 30. 11. 2023, 7. 12. 2023 a 14. 12. 2023.
 7. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rekonstrukce bytu č. 13 v DPS Farská 765 a schválila výsledek zadávacího řízení. Následně rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, kterým je Michal
  Tichý
 8. V různém
  1. starosta seznámil radu města s návrhem na uzavření dodatku pojistné
   smlouvy na tartanový povrch atletického oválu s UNIQA pojišťovnou a.s. na pozemkových parcelách č. 189/87 a č. 189/1 v katastrálním území Slatiňany a rada města schválila uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 2736326182 s UNIQA pojišťovna a.s., jehož předmětem je pojištění tartanového povrchu atletického oválu.
  2. Dále starosta města seznámil radu města s informací o možném převzetí atletického oválu do užívání.
  3. Starosta města rovněž seznámil radu města, že se novým členem zastupitelstva města Slatiňany stal pan Ing. Jan Pilař (namísto pana Ing. Roberta Koblížka, který z pozice zastupitele odstoupil).
   1. Rada města předala osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města Slatiňany Ing. Janu Pilařovi.
  4. Rada města vzala na vědomí vypuštění rybníku Mazánek z důvodu výlovu konaného dne 8. 10. 2023.
  5. Rada města neschválila přidělení finančního příspěvku spolku „Hurá na výlet“ z.s.

Odkaz: Ozvěny 11/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.