Rada města Slatiňany na své 25. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 25. schůzi 16. října 2023

 1. Rada města Slatiňany schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském Národopisnému souboru Formani Slatiňany, a to ve dnech 8. 12. 2023 a 16. 12. 2023. Soubor využije prostory společenského sálu jako zázemí pro účinkující na 20. vánočním pořadu, který proběhne 16. 12. 2023 v sokolovně.
 2. Rada města schválila převod částky 50.000,- Kč z investičního fondu ZUŠ Slatiňany do rezervního fondu ZUŠ Slatiňany a schválila čerpání z navýšeného rezervního fondu ZUŠ Slatiňany ve výši do 77.554,95 Kč na opravu oken na 3 budovách ZUŠ.
 3. Rada města schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany, a určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci tohoto neupotřebitelného majetku.
 4. Rada města v souvislosti s připravovanou stavbou Slatiňany, Sečská, ppč. 470/5-přel. ved. nn, která se týká nového podzemního vedení nízkého napětí zrušila usnesení č. 1233/120/2022/RMS (společnost ČEZ Distribuce se dlouhodobě nemohla dohodnout s některými majiteli dotčených pozemků
  a vyjednávala. Nyní předložila konečnou verzi situace, dotčení pozemku ve vlastnictví města se nemění) a schválila provést na části pozemkové parcely č. 474/1 v kat. území Slatiňany realizaci části této stavby.
 5. Rada dále schválila zřízení věcného břemene na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 474/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
 6. Rada města projednala návrh na vyhlášení veřejné zakázky na služby formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ a rozhodla o vyhlášení této veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s tím dále schválila zadávací dokumentaci k této zakázce a jmenovitě pověřila komisi k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek. Důvodem pro vypsání předmětné veřejné zakázky je
  ukončení stávající smlouvy se současným provozovatelem sběrného dvora společností Recycling-kovové odpady a. s. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou v délce trvání 42 měsíců, tedy do 31. 12. 2023.
 7. Rada města schválila dodatek ke smlouvě č. MěÚSl/0329/2021/SM o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 335/1 a p. č. 396 v kat. území
  Škrovád, který bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě provozovat, udržovat a opravovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu inženýrské sítě, tj. dvou vodovodních přípojek. Toto je v souvislosti se zřízením nové vodovodní přípojky pro RD č.p. 16 ve Škrovádu.
 8. Rada města neschválila kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany. Douglaska byla v říjnu 2023 arboristou vyhodnocena jako zdravý strom a z hlediska zdravotního stavu nebyly shledány důvody pro její pokácení. Vyhodnocení proběhlo na základě žádosti obyvatel bytového domu č.p. 534 v ulici Tyršova. Jde o solitérní strom, který měl vytvořeny dva nestabilně nasazené vršky, vyšší z nich byl vysoký 3–3,5 m. V minulosti bylo v koruně odstraněno několik vichřicí zlomených větví, bez vlivu na stabilitu stromu. Strom výborně reaguje na řez. V rámci posouzení bylo navrženo a následně provedeno opatření spočívající v odstranění vršků, které vyrůstaly z tlakového větvení, v místě pod defektem. V horizontu dvou let bude provedena kontrola reakce stromu na tento řez. Dle posouzení arboristy se jedná o mladý strom, který
  po zapěstování nového vršku bude stále perspektivní a bezpečný.
 9. Rada města schválila podání žádosti na pořízení nového výjezdového vozidla pro SDH Slatiňany v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2. výzva MAS Chrudimsko – IROP – HASIČI I.“
 10. Rada města schválila podání žádosti na pořízení nového osobního automobilu pro DPS Slatiňany v rámci programu Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2. výzva MAS Chrudimsko – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Odkaz: Ozvěny 12/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.