Rada města Slatiňany na své 27. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi 30. října 2023

 1. Rada města neschválila uzavření smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu se společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČ 27086721.
 2. Rada města schválila dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 131/1 v k. ú. Slatiňany.
 3. Rada města schválila zaslání žádosti o trvalý zábor pozemku p.č. 382/3 v k.ú. Škrovád ve vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu v souvislosti s plánovanou opravou komunikace vedoucí ke kompostárně ve Slatiňanech. Rada města neschválila provést na části pozemkové parcely č. 203/1 v kat. území Trpišov stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn a zemnící pásek, která by byla vybudována společností ČEZ
  Distribuce, a. s., v rámci akce s názvem: „CR Slatiňany, Trpišov 196/1-nn,knn“. Důvodem neschválení je to, že stavbu, která by se na připravené odběrné místo měla případně napojit, však na pozemku parc.č. 196/1v k. ú. Trpišov, ani sousedních pozemcích nelze povolit, neumožňuje to
  územní plán. Otázkou tedy zůstává účel této investice do rozšíření technické infrastruktury, když stávající rodinné domy v lokalitě Bárov (na protější straně cesty) již na elektřinu napojeny jsou a nová výstavba v dané lokalitě není přípustná (vyjma pozemku parc. č. 194/4 v k. ú. Trpišov).
 4. Změna územního plánu (funkčního využití pozemku parc. č. 196/1 v k. ú. Trpišov a sousedních) není možná z důvodu vysoké bonity půdy v této lokalitě (viz § 4 odst.3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).
 5. Rada města schválila provést na části pozemkové parcely č. 472/2 v kat. území Kunčí stavbu zařízení distribuční soustavy – která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci akce s názvem: „CR Škrovád, Kunčí, VI. etapa, 6xRD–knn“ a schválila zřízení věcného břemene
  na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 472/2 v kat. území Kunčí.
 6. Rada města schválila vypsání zakázky malého rozsahu 4. kategorie s názvem: „Pojištění město Slatiňany“ a schválila zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a schválila seznam oslovených dodavatelů.
  1. Dále jmenovala členy hodnotící komise. Důvodem je končící doba pojistných smluv na pojištění nemovitostí a movitých věcí, motorových vozidel a odpovědnosti. Budoucí smlouva je navrhována na dobu čtyř
   let s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
 7. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ zajistit inventarizaci majetku města za rok 2023 v souladu s platnými předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a proškolit je
  o způsobu provádění inventur.

  1. Dále jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2023 a pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného majetku.
 8. Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1–9/2023, výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1–9/2023,
  výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1–9/2023 a výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1–9/2023.
 9. Rada města schválila upravený odpisový plán na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany. Rada města odložila rozhodnutí o novém zadání projektové dokumentace na stavbu veřejného osvětlení ve Škrovádě v lokalitě RD za čerpací stanicí a požádala Osadní výbor Škrovád jednáním s majiteli dotčených pozemků o umístění veřejného osvětlení
  dle původního projektu.
 10. Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ ve výši 48 762,- Kč.
 11. Rada města schválila čerpání z investičního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 40.483,70 Kč na nákup kombinovaného robota R 301 D ULTRA s příslušenstvím do kuchyně MŠ.
 12. Rada města schválila 19. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany. Do rozpočtu pro r. 2023 tak bude dorozpočtováno
  1. a) 7.600,- Kč na výdaje spojené s poplatky aukce na dodávku energií
  2. 90.000,- Kč na rozšíření městského kamerového systému na atletickém oválu
  3. Dále město obdrží neinvestiční dotaci z Pardubického kraje pro informační centrum v celkové výši 48.762,- Kč.
 13. Rada města schválila uzavření dodatku č. 4 k Smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu č. MěÚSl/0421/2019/SM se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, a navýšení všech jednotkových cen o 10 % s platností od 1. 10. 2023.
 14. Rada města schválila úpravu provozní doby Kompostárny Slatiňany v listopadu 2023. Provozní doba bude zkrácena ve všedních dnech o jednu hodinu. Upravená provozní doba: pondělí, středa od 15:00 do 17:00,
  pátek od 14:00 do 17:00 a sobota od 8:00 do 12:00 hod.
 15. Rada města schválila použití investičního fondu ZŠ Slatiňany ve výši 48.000,- Kč na úhradu dokumentace pro územní souhlas při realizaci stavby Recyklace srážkových vod v ZŠ Slatiňany.

ZM a RM Slatiňany blíže okomentoval
Mgr. Vlastimil Peřina, radní

Odkaz: Ozvěny 12/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.