Rada města Slatiňany na své 28. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 28. schůzi 13. listopadu 2023

 1. Rada města Slatiňany doporučila zastupitelstvu města:
  1. 1. schválit schodkový rozpočet města Slatiňany na rok 2024 v příjmové části 102 614 800 Kč dorovnáno financováním příjmů 38 876 400 Kč a ve výdajové části 141 491 200 Kč,
  2. schválit střednědobý výhled rozpočtu Města Slatiňany do roku 2026 ve znění zprávy č. 1/28,
  3. schválit rozpočet na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 příspěvkové organizace Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č.1/28,
  4. schválit rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Slatiňany ve znění zprávy č.1/28,
  5. schválit rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 příspěvkové organizace Mateřské školy Slatiňany
  6. schválit rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 příspěvkové organizace Školní jídelna
  7. Hlavními prioritami rozpočtu města Slatiňany jsou:
   1. finanční zajištění rozvoje města při současném dodržování platné legislativy ČR,
   2. realizace investičních projektů,
   3. zajištění provozu zřizovaných organizací s požadavkem maximálních úspor a zapojování fondů.
 2. Rada města Slatiňany schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany a určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci neupotřebitelného majetku.
 3. Rada města schválila uzavření Mateřské školy Slatiňany v době vánočních prázdnin v termínu od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023.
 4. Rada města schválila převod finančních prostředků ve výši 183.054,49 Kč z rezervního fondu do investičního fondu ZUŠ Slatiňany a schválila čerpání fi nančních prostředků investičního fondu ve výši 293 054,49 Kč na fi nancování nákladů spojených s opravou kůlny.
 5. Rada města schválila použití investičního fondu ZUŠ Slatiňany ve výši 77 554,95 Kč na opravu oken na 3 budovách ZUŠ.
 6. Rada města schválila Vnitřní směrnici – Zásady pro organizování občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury s platností od 1. 1. 2024. V nově navrhované Vnitřní směrnici byly v článku 5 – Podmínky
  pro vyplacení peněžního plnění upraveny podmínky pro pověřené zastupitele, kteří budou dojmenováni v průběhu volebního období, ne od jeho počátku. V sazebníku odměn byla hodinová odměna stanovena
  ve výši 330 Kč oproti dosavadním 200 Kč.
 7. Rada města stanovila oddacími dny každý pátek a každou sobotu mimo první pátek a první sobotu v měsíci, termíny na svatby v roce 2024 nebudou rezervovány ani za poplatek ve dnech: 29. 3.–1. 4. 2024 včetně, 25.–28. 10. 2024 včetně, 20.–30. 12. 2024 včetně, ve dny, které jsou označeny jako
  státní svátky. Úředně určenou místností pro oddávání je obřadní síň Městského úřadu Slatiňany v budově radnice čp. 36.
 8. Městská pečovatelská služba zdraží o 10-20% – slatinak.cz
 9. Rada města schválila provést na části pozemkových parcel č. 345/1 a 345/3 v kat. území Škrovád stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení nn, které bude vybudováno společností ČEZ Distribuce, a. s. v rámci akce s názvem: „K_CR_Slatiňany_Svatojánská 40821-knn“, a schválila zřízení věcného břemene na části (cca 3 bm) pozemkových parcel č. 345/1 a 345/3 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy.
 10. Rada města odložila projednání pronájmu pozemku p.č. 482 v kat. území Slatiňany pro projekt vybudování Lesní mateřské školky. Předmětný pozemek je již od roku 2007 pronajatý fyzické osobě za účelem
  chovu ovcí. Nájemní smlouva je na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 11. Rada města schválila zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkové parcely č. 712/102 v kat. území Slatiňany, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě zřídit, provozovat, udržovat a upravovat na předmětné pozemkové parcele stavbu inženýrské sítě, tj. vodovodního řádu a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky za účelem provedení
  prohlídky, údržby nebo úprav předmětné stavby nebo její části.
 12. Rada města v této souvislosti schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 712/102 v kat. území Slatiňany, pro stavbu vodovodu (v délce 11,65 bm).
 13. Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 5,2 bm) pozemkové parcely č. 80/2 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě (i případných právních nástupců) provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách
  stavbu veřejného osvětlení včetně jeho součástí, příslušenství a opěrných a vytyčovacích bodů.
 14. Rada města dále schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 3,6 bm) pozemkové parcely č. 86/5 v kat. území Škrovád a na části (cca 3,8 bm) pozemkové parcely č. 74/5 v kat. území Škrovád.
 15. Rada města schválila změnu provozní doby Sběrného dvora ve Slatiňanech, kdy se od 15. 11. 2023 do konce roku 2023 každou středu zkracuje o dvě hodiny, tj. do 16.00 hod.
 16. Rada města schválila změnu provozní doby sběrného dvora mezi svátky, kdy bude sběrný dvůr uzavřen od 21. 12. 2023 do 31. 12. 2023, mimo čtvrtek 28. 12. 2023, kdy bude otevřeno od 7.30 do 12.00 hod.
 17. Rada města schválila výjimku z vnitřní směrnice č.j.: MěÚSl/00007/2020/RAD pro zadávání veřejných zakázek malého
  rozsahu města Slatiňany na akci „Dodávka ekonomického systému pro město Slatiňany“ a schválila uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-02603/23 na dodávku ekonomického systému pro město Slatiňany s firmou ALIS, spol. s r.o., IČ: 00672416.
 18. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování hostingových služeb číslo: INS04043/1 s firmou ALIS, spol. s r.o., IČ: 00672416.
 19. V různém seznámil starosta radu města s návrhem na trvalé uzavření pobočky České pošty v sobotu. Rada města nesouhlasila s trvalým uzavřením pobočky České pošty v sobotu.
 20. Dále starosta informoval radu města o probíhajícím jednání o prodloužení povolení nakládání s odpadními vodami – odkanalizování místní části Kunčí.
 21. Rada města souhlasila s navýšením vstupného na Laskavé večery z 60 Kč na 100 Kč s účinností od ledna 2024.

Odkaz: Ozvěny 1/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.