Rada města Slatiňany na své 30. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 30. schůzi 11. prosince 2023

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města.
 2. Rada města dále zrušila usnesení rady města číslo 1316/126/2022/RMS ze dne 11. 4. 2022 a usnesení číslo 1334/127/RMS/2022 ze dne 25. 4. 2022 z důvodu legislativních překážek pro uzavření dodatku se společností
  Recycling – kovové odpady, a.s.
 3. Rada města Slatiňany schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přechodném ustájení toulavých a opuštěných zvířat s JK Pablo z. s. – útulek pro zvířata. Z důvodu zvyšujících se nákladů bylo schváleno zvýšení ceny za jeden krmný den za kočku na 60 Kč. Cena za jeden den a umístění psa
  zůstává stejná (120 Kč).
 4. Rada města nezrušila usnesení č. 184/12/2019/RMS ze dne 4. března 2019, kdy schválila zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města na internetových stránkách.
 5. Rada města vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu Slatiňany v roce 2023.
 6. Rada města schválila zřízení pozemkové služebnosti na části pozemkové parcely č. 474/1 v kat. území Slatiňany, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě zřídit, provozovat, udržovat a upravovat na předmětné pozemkové parcele stavbu inženýrské sítě, tj. vodovodního řadu
  a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky za účelem provedení prohlídky, údržby nebo úprav předmětné stavby nebo její části.
 7. Rada města Slatiňany schválila zřízení sjezdu na části pozemkové parcely č. 116/42 v kat. území Škrovád (za benzínkou), a to na vlastní náklady žadatele.
 8. Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č.1, 1 + 2, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou.
 9. V různém
  1. starosta seznámil radu města s žádostí o finanční příspěvek od  sportovní unie Chrudimska, IČ 67438393, na zajištění slavnostního vyhlášení výsledků „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku
   2023“.

   1. Rada města následně schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3000 Kč pro tento účel za podmínky schválení příslušného
    rozpočtového opatření.
  2. Starosta dále seznámil radu města s žádostí o rozšíření programu zastupitelstva o zprávu „Pověření kontrolního a finančního výboru“ o přezkum oprávněnosti požadavků pana Tomáše Chrbolky.
  3. Rada města souhlasila se zveřejněním edičního plánu Ozvěn Slatiňan pro rok 2024 v únorovém vydání Ozvěn.

Odkaz: Ozvěny 2/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.