Rada města Slatiňany na své 31. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi 18. prosince 2023

 1. Rada města schválila úpravu vstupního schodiště do chaty č. ev. 97 v k. ú. Kunčí umístěného na pozemku města p. č. 299/1 v k. ú. Kunčí.
 2. Rada města schválila uzavření smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ a.s.
 3. Rada města schválila Úpravu závazných ukazatelů na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany.
 4. Rada města schválila 22. změnu rozpočtu na rok 2023
 5. Rada města schválila uzavření dodatku č. 4 k Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“, uzavřené s Michalem Kindlem.
  1. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k převodu pozemků potřebných pro úplnou realizaci této zakázky z vlastnictví Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.r.o. do vlastnictví Města Slatiňany, nemohla být zakázka dokončena, a bylo proto nutné upravit termín dokončení prací a předání dokončeného díla.
 6. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
 7. V různém
  1. starosta seznámil radu města s žádostí paní ředitelky MŠ Slatiňany o přijetí sponzorského daru na nákup vodních prvků na zahradu školy. Rada města přijetí sponzorského daru schválila.

Odkaz: Ozvěny 2/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.